Zondag 14 januari 2018

Zondag 14 januari 2018

Orde van dienst 14 januari 2018
Viering van Schrift en Tafel 
 

Van buiten naar binnen


orgelspel

welkom en mededelingen 

intochtslied: 283: 1, 2, 4, 5

stil gebed

bemoediging en groet

psalm van de zondag: Psalm 66: 1, 3

kyriëgebed: Heer, ik kom tot U - cantorij

woord van vernieuwing
    
glorialied: Uw naam worde geheiligd –  cantorij

Dienst van het Woord


moment met de kinderen
kinderen naar de nevendienst

gebed bij de opening van het woord: lied 317: 1, 2

lezing uit het Evangelie: Johannes 2: 1-12

lied: 791: 1, 3, 4, 5

prediking

lied: Alles in allen zult Gij voor ons zijn,  cantorij

Dienst van de Tafel


danken en bidden, stil gebed 

collecte, intussen komen de kinderen uit de kindernevendienst

Tafellied: Aan de Tafel van de Heer – cantorij

Tafelgebed

Instellingswoorden: 
Bij de laatste maaltijd met zijn vrienden nam Jezus het brood, hij brak het en zei: dit brood wordt gebroken om mensen de kracht te geven om verder te gaan. Zo is het ook met mijn leven. Iedere keer als jullie samen zijn en het brood breken, denk dan aan mij. Dat zal jullie helpen om alles te doen wat ik geleerd heb.
Toen Jezus de wijn inschonk gaf hij nog een voorbeeld: zoals de wijn geschonken wordt, zei hij, zo zal mijn bloed vloeien als ik sterf. Ik vraag jullie om je te herinneren hoe ik geleefd heb en waarom ik gestorven ben, telkens als jullie samenkomen en wijn drinken. Alles wat ik gedaan heb is dan niet voor niets geweest. Ik blijf bij jullie horen en jullie bij elkaar. Dan weet ik dat jullie mijn werk voortzetten.

Zullen wij bidden: God, geef ons allen uw Geest van liefde, en breng ons dicht bij U en bij elkaar. Zo bidden wij U met alle mensen van vroeger en van nu met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
a: onze Vader…

v    De vrede van Christus zij altijd met U.
    
We zeggen tegen wie rond ons zitten: De vrede van Christus voor u/jou

nodiging

het delen van brood en wijn
intussen zingt de cantorij lied 117d: 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

dankgebed na de Maaltijd

Van binnen naar buiten

    
slotlied: Rakelings Nabij 90, mel. lied 769

Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven
op de rots van liefde bouwt.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

wegzending en zegen:

Gaat dan heen in vrede, die toekomst tegemoet.
De God van de hoop zal ons bewaren.
Hij die was, die is en die komt!
Ja, de Heer is nabij en gaat met ons
nu en al onze dagen.
zegen…

a    Amen, amen, amen
terug