Mededelingenblad oktober, november en december 2017 Mededelingenblad oktober, november en december 2017

 

 

 
EXODUS
Gemeente
      
 
Mededelingenblad
54e jaargang nr. 07 oktober/ november/ december 2017
www.exoduskerk.nl
Colofon
 
  Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar
 
Administratie
Exodus Gemeente PKN                                  
scriba: Mevr. A.(Annet) van Leersum-Jentink
Fabiusstraat 18
3248 AJ Melissant
Tel. 0187-602792
e-mail: info@exoduskerk.nl
 
Predikant
Onze gemeente is op dit moment vacant. U kunt contact opnemen met onze scriba, mailadres: info@exoduskerk.nl Telefonisch contact 1e scriba:
Annet van Leersum-Jentink
 0187-602792 bgg 06-21496818
2e scriba: Jannet de Vries
06-13370030
Administratie mededelingenblad
Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688
Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op één
van de rekeningen van de Her-
vormde Gemeente Exodus:
NL58 FVLB 0699 7700 68
NL29 RABO 0342 0385 08
Kopij voor het volgende nummer
t/m donderdag 23 nov. 2017 inleveren per e-mail in Arial 11: mededelingen@exoduskerk.nl De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 
Collectebonnen
Er zijn collectebonnen te verkrijgen van € 0,70 en € 1,40 per eenheden van 20 stuks. U kunt deze bestellen door het bedrag over te maken op:
Rabobank M’harnis:
NL08 RABO 0341 6627 20
t.n.v. Herv. Gemeente Exodus.
 
Redactie       
Jeanet Akershoek      tel. 601219
Lenette Collé              tel. 785207
Antoinette v.d. Veken tel. 601437
 
Kerk–autodienst: Coby v.d. Tol tel: 482125 of 0645446031
 
Diaconie
Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN Rabobank Middelharnis:          NL82 RABO 0342 0581 18
 
 

 

Inhoudsopgave
 
 
Mededellingenblad
Kerkdiensten. 4
Meditatie. 5
Pastoralia. 6
Agenda. 6
Uit de kerkenraad. 7
Brief voorzitter van de kerkenraad. 9
Van de diaconie. 11
Van de kerkrentmeesters. 13
Digitale nieuwsbrief op de beamer 14
Inzameling voor de voedselbank. 14
Ontmoetingsdagen. 15
Inname spullen voor ontmoetingsdagen. 17
Bakken voor de ontmoetingsdagen. 17
“Alstublieft, kom ons helpen” 18
Plexat Jongerenpagina. 20
Koffiedienst 22
Bloemendienst 22
Oppasdienst 23
Oproep. 24
Leesrooster 25
 
 
 

 
 

Kerkdiensten

 
 zondag
 15 oktober
 10.00 uur
ds. E. Overeem, Leusden
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Youth for Christ
 
 zondag
 22 oktober
 10.00 uur
Dhr Franck Ploum, Dordrecht
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Plaatselijk Diaconaat
 
 zondag
 29 oktober
 10.00 uur
dhr. Arend Voogt, Zuidland
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingen-
kinderen in Nederland
Jeugddienst
 zondag
   5 november
 10.00 uur
Mevr. Ank Verhoeven, Pijnacker
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. KIA Najaars- zendingswerk           
 Oogstzondag      
 zondag
 12 november
 10.00 uur
ds. R. Steenstra, Leiden
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v.KIA
            Hervormingsdag
Doopdienst
Jadus
 zondag
 19 november
 10.00 uur
Dhr Herman Haan, Toldijk
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum
 
 zondag
 26 november
 10.00 uur
ds. Gerda Silvis Andringa, Venlo
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. De Veldwerker
Eeuwigheids-
Zondag
m.m.v.
cantorij
 zondag
   3 december
 10.00 uur
Mevr. J. v.d. Have
1e coll.: t.b.v. de kerk
2e coll.: t.b.v. Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee
Jeugddienst
 
 
 
Elke week is het koffiedrinken na de dienst.
Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.
 
 
 

Meditatie

 
Geloven is niet
het er op nahouden van een religie;
het is het je begeven in een relatie.
Geloven is niet
verbijsterd worden door het onbegrijpelijke;
het is verblijd worden door het ongelooflijke.
Geloven is niet
alleen een kwestie van zienswijze,
het is een kwestie van zijnswijze.
Geloven is niet
een hardnekkig product van je opvoeding;
het is de meest behartigenswaardige
verworvenheid van je volwassenheid.
Geloven is niet
overal een afdoend antwoord op weten;
het is wel de goede vragen durven stellen
en proberen zelf een antwoord te zijn.
Geloven is niet
met je hand op je hart
je verstand  laten capituleren;
het is met je hand op je hart
je verstand goed gebruiken.
Geloven is niet
net doen of het niet erg is
om te moeten sterven;
het is wel het weten
dat de dood niet het laatste woord heeft.
Geloven is:
afzien van jezelf,
opzien naar God,
omzien naar de ander
en uitzien naar de toekomst.
 
Schrijver onbekend
 
 
 

Pastoralia

 
Pastoraal medewerker
Per 1 september is ds. Dick ter Horst bereid gevonden om gedurende de periode dat wij als gemeente vacant zijn, de gemeente pastoraal te ondersteunen.
Ds. ter Horst is verbonden aan de Protestantse gemeente te Hellevoetsluis. Hij zal in het algemeen de woensdagen beschikbaar zijn om pastorale zorg te verlenen en bezoeken af te leggen. Via de (wijk)ouderling kunt u met hem in contact komen. Op zondag 1 oktober heeft ds. Ter Horst zich aan de gemeente voorgesteld en heeft hij het avondmaal geleid.
 
 
 

Agenda

 
Datum Activiteit & locatie Aanvang
23 oktober Seniorenbijeenkomst 15.00 uur
27 oktober Gemeenteavond 19.30 uur
  5 november Inzameling voor de voedselbank
voor aanvang van de dienst
  9.45 uur
27 november Seniorenbijeenkomst 15.00 uur
  7 december Breicafé - jeugdruimte 13.30 uur
 
 
 
 
 

 
 

Uit de kerkenraad

 
In dit mededelingenblad weer een “Uit de Kerkenraad”. De vakantie is weer voorbij en onze vergaderingen zijn ook weer gestart, hoewel we merken dat veel leden van onze kerkenraad juist niet in het hoogseizoen met vakantie gaan en dus nu afwezig zijn.
In deze vergadering komen heel veel zaken ter sprake die te maken hebben met hoe nu verder. We zijn vacant en gaan op zoek naar een nieuwe predikant, maar ondertussen gaat het leven hier in de kerkgemeenschap ook gewoon door.
Gelukkig zijn er veel mensen die hun schouders onder het werk zetten en zo kunnen al een flink aantal dingen geregeld worden.
Ds. L.J. Lingen is bereid gevonden om onze consulent te zijn in deze periode, dat betekent dat hij ons zal ondersteunen in het proces tijdens onze zoektocht naar een nieuwe predikant.
Ds. Dick ter Horst is bereid gevonden om een dag in de week (meestal woensdag) beschikbaar te zijn voor extra pastorale zorg. Hij zal vooral veel overleg hebben met de verschillende ouderlingen.
Verder moeten wij een zgn. solvabiliteitsverklaring aanvragen bij de PKN. Dit moet eerst rond zijn voordat wij met een beroepingscommissie aan de slag kunnen. Voor het aanvragen van deze verklaring zijn heel wat stukken nodig. Verschillende groepjes kerkenraadsleden aangevuld met gemeenteleden zijn in de zomer al bezig geweest met het maken van verschillende stukken. Het gaat om financiële stukken, maar ook bijvoorbeeld om een profielschets van de gemeente en van de predikant. Een aantal van deze stukken wordt op de vergadering besproken en hier en daar wat aangepast na overleg.
Ik spreek hier steeds over een predikant en we doen dat tijdens de vergadering ook haast automatisch, maar we spreken uit dat het zeker niet vast staat dat de predikant een man zou moeten zijn.
Vervolgens spreken we even kort over de samen te stellen beroepingscommissie, hoe worden mensen benaderd, hoeveel mensen willen we in de commissie, hoe zorgen we voor een verdeling over de verschillende groepen in onze kerk bijvoorbeeld jong en ouder.
 
 
 
 
Ik zei eerder al dat het leven hier in de kerk ook gewoon door gaat, dus ook daar wordt over gesproken. Het lijkt misschien ver weg, maar begin volgend jaar is er weer een flink aantal kerkenraadsleden die aan het eind van hun termijn zijn. De lijst wordt nagelopen, een aantal kerkenraadsleden geeft aan echt af te treden, anderen zijn bereid om nog een termijn of een aantal jaren verder te gaan. We hebben nu in ieder geval een overzicht van de gaten die er gaan vallen, en we zijn ook nog niet compleet, dus de vraag of mensen zich weer beschikbaar willen stellen zal binnenkort wel weer klinken.
De kerkrentmeesters komen met een aantal zaken waaronder onze veiligheid. Afgesproken wordt dat na publicatie van berichten de achterdeur van de kerk tijdens de dienst op zondag dicht gaat. Van binnen naar buiten is de deur makkelijk te openen. Nu is de deur open als iedereen in de kerkzaal zit en er is geen toezicht, dus dat willen we veranderen. Verder wordt besproken dat er nog steeds een tekort is aan organisten.
Vanuit de PKN hebben we weer een stuk ontvangen over wijzigingen behorende bij Kerk 2025. Ons wordt gevraagd om toestemming te geven voor verschillende afspraken en wijzigingen. We bespreken de vragen kort en stemmen in met het voorstel.
Ons mededelingenblad was de vorige keer wel erg kaal, het zal u ook opgevallen zijn. We gaan een aantal mensen vragen om bij toerbeurt een meditatie te schrijven en gelukkig is er ook al iemand gevonden die een stukje wil maken met familieberichten.
U ziet, het werk in de kerkenraad is heel afwisselend, je krijgt te maken met heel veel verschillende zaken.
 
Hartelijke groeten
Annet van Leersum
 

 

Brief voorzitter van de kerkenraad

 
Geachte gemeente leden,
 
Hieronder volgen twee oproepen. Eén in het kader van de aanvullingen op de kerkenraad en één voor de te vormen beroepingscommissie.
 
Oproep  voor de kerkenraad
Begin volgend jaar treden de jeugdouderling Janine van Noord, de kerkrentmeesters-ouderling Dick van Soelen en Adriaan Lodder en de diaken, tevens voorzitter van de kerkenraad, Peter Baars af. De volgende kerkenraadsleden hebben aangegeven hun periode te verlengen: de ouderlingen , Elly v.d. Wel, Nicoline van Woerden, Tineke Hendriks, Jan van Eijken en Jos Groeneveld; de diaken Bert de Boer; de kerkrentmeester Fred van Leersum.
De kerkenraad stelt u in de gelegenheid u zelf of een ander voor te dragen voor het lidmaatschap van de kerkenraad. De minimale eis die gesteld wordt aan een toekomstig ambtsdrager is dat hij/zij geloofsbelijdenis heeft gedaan of bereid is dat te doen. De zittingstermijn is voor een periode voor twee of meerdere jaren.
 
Oproep voor de beroepingscommissie
De kerkenraad heeft vrijwel alle werkzaamheden die nodig zijn om een nieuwe predikant (M/V) te benoemen afgerond.
Zo zijn er profielschetsen van onze gemeente en de predikant geschreven, is een nieuw beleidsplan (een nieuwe missie en visie) gemaakt en is een financiële meer jaren prognose opgesteld. De financiële meer jaren prognose is gemaakt om een zogenaamde solvabiliteitsverklaring te verkrijgen. Deze verklaring, die vanuit het hoofdkantoor van de PKN wordt afgegeven, houdt in dat onze gemeente financieel daadkrachtig genoeg is om een predikant te kunnen bekostigen. Deze verklaring is inmiddels binnen en het beroepingswerk kan dus beginnen.

 
 
 
 
 
 
Het beroepingswerk wordt gedaan door ongeveer acht leden uit onze gemeente.  Vanuit de kerkenraad zijn dat Tineke Hendriks, Dick van Soelen en Jan van Eijken. Vanuit de gemeente zoeken we dus vijf (niet kerkenraads-) leden die zitting willen nemen in de beroepingscommissie. Voorwaarde is dat je belijdend en/of dooplid bent van onze gemeente en de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt. Uit degenen die zich hebben opgegeven wordt door de kerkenraad een selectie gemaakt om een zo goed als mogelijke vertegenwoordiging te krijgen uit alle geledingen.
De kerkenraad nodigt u uit om u op te geven voor deelname aan de beroepingscommissie.
 
Voor beide oproepen kunt u zich tot 30 oktober aanstaande aanmelden bij onze eerste scriba mevrouw Annet van Leersum, Fabiusstraat 18, 3248 AJ Melissant of via haar e-mail info@exoduskerk.nl.
 
Tenslotte
Om u van alle bovenstaande zaken op de hoogte te brengen en u te informeren over de te volgen procedures rond het beroepingswerk, wordt er een gemeenteavond belegd. De datum van deze gemeenteavond is vrijdag 27 oktober en begint om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u mij bereiken onder het mailadres peter.baars@exoduskerk.nl
of via het mobiele nummer 06 533 94 516.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad
Peter Baars


 

Van de diaconie

 
De opbrengsten van de collecten in de maand augustus waren:
 
Datum              Doel                                                 Bedrag
  6 augustus  Plaatselijk Diaconaal Werk  € 177,12
13 augustus  Zending  € 137,46
20 augustus  Edukans  € 161,75
27 augustus  Stichting de Hoop  € 151,80
 
 
De opbrengsten van de collecten in de maand september waren:
 
Datum              Doel                                                 Bedrag
  3 september  Kika  € 164,90
10 september  Plaatselijk Diaconaal Werk  € 156,95
17 september  Kia – Vredesweek  € 135,40
24 september  Sint Maarten  € 318,65
 
Er is een gift van fam. B. ontvangen van € 20,00, waarvoor hartelijk dank.
 
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Janny Vermaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de komende collecten
15 oktober 2017 Youth For Christ  Deze organisatie richt zich op jongeren van 10 – 23 jaar, die (nog) niet geloven of zoekende zijn. Er is veel aandacht voor jongeren, die in de marge van de samenleving leven. Het doel is: hen perspectief bieden en aandacht en betrokkenheid geven.
22 oktober 2017 Plaatselijk Diaconaat.  Dit is voor diaconale taken in onze gemeente.
29 oktober 2017 KIA Vluchtelingenkinderen in Nederland. Samen met andere organisatie staat Kerk in Actie op de bres voor de vaak getraumatiseerde kinderen van vluchtelingen door het organiseren van allerlei activiteiten en individuele hulp.
5 november 2017 KIA Najaarszendingsweek. Deze keer wordt het geld besteed aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen  Ferrier zijn door KIA uitgezonden en geven daar les.
12 november KIA Hervormingsdag. Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme. Vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan. Er is een kleine, maar groeiende groep christenen in Pakistan. Er worden voorgangers opgeleid en lesmateriaal ontwikkeld. Met deze collecte steunen we het zendingswerk van Kerk in Actie.
19 november 2017 Diaconaal Quotum.  Dit geld wordt besteed aan diaconaal kerkenwerk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving oecumene.
26 november 2017 De veldwerker.  (Dit doel stond 24 sept. al op het rooster, maar toen hebben we voor het noodfonds voor St Maarten  gecollecteerd.) Op het eiland zijn twee veldwerkers actief om jongeren met drugs -  en of alcoholproblemen te helpen hun leven weer op orde te brengen. Twee derde wordt door de gemeente betaald. Eén derde door de kerken en andere giften.
3 december 2017 Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee  en De voedselbank.  Van dit geld worden o.a. kosten van gezinshereniging betaald.
 
Namens de diaconie Coby v.d. Tol
 
 

 Van de kerkrentmeesters

 
Opbrengst van de collecten:
 
   
Datum Bedrag
13 augustus €  154,51
20 augustus €  189,65 
27 augustus €  156,71
  3 september €  193,26
10 september €  234,25
17 september €  147,05
24 september €  153,40
  1 oktober €  157,32
 
Giften:
Er is een gift ontvangen van €  50,00 van fam. B.
 
Alle gevers hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Dick van Soelen
 
Sluiten achterdeur van kerkgebouw:
 
Tijdens de zondagsdienst wordt met ingang van 29 oktober de achterdeur op slot gedaan. De reden hiervan is dat wij de veiligheid hiermee willen vergroten. Er is geen zicht wie er langs de achterkant binnenkomt, want de taken van de koster zijn vooral in de kerkzaal en ontmoetingsruimte. Het verzoek aan u is om zoveel mogelijk via de voordeur binnen te komen. Bij de ingang staat ook de persoon voor het welkom. De mogelijkheid om via de achterdeur binnen te komen, blijft tot 09.50 uur.
 
NB. in geval van nood kunt u ook via de achterdeur het pand verlaten. Vanaf de binnenkant gaat de deur ‘gewoon’ open; door eerst de knop een beetje naar links te draaien.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
 

Digitale nieuwsbrief op de beamer

 
Sinds enkele weken vertonen wij op de zondagmorgen, voorafgaand aan de dienst, de nieuwsbrief op de beamer. Het samenstellen van deze Power Point neemt ongeveer 20 minuten in beslag en kan thuis plaatsvinden. Daarnaast is het samenstellen en vertonen eenvoudig en indien nodig gemakkelijk te leren. Voor het vertonen hebben wij in de kerk een laptop beschikbaar. Om structuur aan te kunnen brengen in het wekelijks vertonen van deze presentatie zoeken wij enkele personen die ons hierbij om toerbeurt kunnen en willen helpen.
 
Namens de kerkrentmeesters
Jan Terlouw
 
 
 

Inzameling voor de voedselbank

 
Oogstdankviering 5 november a.s.
 
Traditiegetrouw is er die morgen weer een inzameling voor de voedselbank. Voor aanvang van de dienst kunnen er dan houdbare producten worden ingeleverd in de ontmoetingsruimte.  Let u alstublieft op de houdbaarheidsdatum.  Veel is er welkom: koffie, rijst, pasta, thee, blikken groente, soep, jam, hagelslag, pindakaas,  snoepgoed etc. etc. De voedselbank is er altijd erg blij mee.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoetingsdagen

 
Koopjes- en snuffelmarkt in de Exoduskerk Sommelsdijk.
Sommelsdijk-Vrijdagavond 3 november en zaterdag 4 november staat de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk weer in het teken van haar jaarlijkse “Ontmoetingsdagen” met een grote koopjes- en snuffelmarkt. Het zijn altijd dagen van onderlinge saamhorigheid, betrokkenheid en kennismaking. Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar het kerkgebouw bruisen van veel activiteiten. Ook buiten de kerk zullen deze dagen niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdagavond en zaterdag worden oliebollen verkocht en op zaterdag ook de verkoop van vis.
 
In de kerk is een grote koopjes- en snuffelmarkt, met o.a. een groot assortiment tweedehands Tupperware-producten, huishoudelijke apparatuur, audio, klein meubelen, antiek en curiosa, speelgoed, glaswerk en bloempotten. Nieuw is de "gadgetkraam" vol grappige en originele artikelen.
In de "blauwe kamer" vindt u een selectie van kunst- en antiek, schilderijen, etsen, zilverwerk en keramiek. Exclusief is de veiling van een studie van Louis Royer.
Deze wordt op zaterdag geveild om 15.00 uur.
De boekenmarkt is veelzijdig en uitgebreid en hoort tot één van de grootste van Goeree-Overflakkee.
 
Het aanbod tweedehandskleding dames-, heren- en kinderkleding in vele maten, merken en kwaliteiten kunt u niet ongemerkt voorbijlopen. Wij hebben meer ruimte kunnen creëren voor onze kledingafdeling. De selectie vooraf is scherp. Ook hier is ons motto “kwaliteit”.
De kleding is gesorteerd, gewassen en gestreken, zodat de koper voor een leuke prijs hier zijn slag kan slaan. 
Verder is er een handwerkkraam, kunt u uw geluk beproeven bij het rad van avontuur en is er fruit, geitenkaas, groente, advocaat en niet te vergeten de heerlijke kruukplaetjes te koop. 
Voor de kinderen is er een grote enveloppenkraam, diverse jeugdactiviteiten zoals schminken en knutselen.
Bent u uw zomercoupe zat? Of gewoon toe aan een knipbeurt? Op vrijdagavond kunt u terecht in onze kapsalon waar twee gediplomeerde kapsters voor u klaar staan.
Tijdens de Ontmoetingsdagen wordt er een tablet verloot. Deze gratis verloting is eenvoudig. In de kerk vult u een gratis lot in en deponeert u dit in de daarvoor bestemde bus.
Op de zaterdagmiddag omstreeks 15.00 uur wordt deze trekking verricht. Er is slechts één verplichting, de winnaar moet persoonlijk aanwezig zijn bij de trekking.
Naast de verkoop van oliebollen bij het kerkgebouw aan de Dorpsweg van Sommelsdijk, start ’s ochtends al de verkoop van versgebakken oliebollen in het winkelcentrum aan de Dabbestraat van Oude Tonge. Ook bij de Lidl in Middelharnis worden oliebollen voor de Exoduskerk verkocht.
Op zaterdag 4 november wordt er onder deskundig oog verse en gebakken platvis verkocht.
De verkoop hiervan is vanaf 9.00 uur. Ook kunt u opnieuw bij ons terecht voor ambachtelijke rookworsten.
Zoekt u een pauzemoment.... In de ruime koffiecorner kunt u genieten van een kopje koffie met gebak of een heerlijke verfrissing.
 
Ook dit jaar wordt een deel van de netto opbrengst geschonken aan twee goede doelen. Het resterende deel zal besteed worden aan het onderhoud van de pastorie.
 
De openingstijden zijn op vrijdagavond 3 november van 19.00 – 21.30 uur.
Op zaterdag 4 november van 10.00 – 16.00 uur, op beide dagen bent u van harte welkom in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te Sommelsdijk. In de dagen voorafgaand kunt u uw snuffelmarkt en tweedehands spullen inleveren tot uiterlijk donderdagavond. Hopelijk tot ziens op de Ontmoetingsdagen van de Exodus Gemeente PKN.
 

 

Inname spullen voor ontmoetingsdagen

 
Inname spullen voor de Ontmoetingsdagen in de week voor de Ontmoetingsdagen 2017
DINSDAG 31 oktober
Van:    14.00  tot  17.00  uur
            19.00  tot  21.00  uur
WOENSDAG 1 november
Van     10.00  tot  12.00  uur
            14.00  tot  17.00  uur 
19.00  tot  21.00  uur
DONDERDAG 2 november
Van     10.00  tot  12.00  uur
            14.00  tot  17.00  uur
            19.00  tot  21.00  uur
 
VRIJDAG 3 november  geen inname tijd
 

Bakken voor de ontmoetingsdagen

 
Wie helpt ons met het bakken van cake en/of appeltaart voor de ontmoetingsdagen?
 
Graag opgeven bij Jeanet Akershoek: tel. 601219 of e-mail: jeanetakershoek@icloud.com
 
Alvast hartelijk dank!
 
    
 

“Alstublieft, kom ons helpen”

 
De ontmoetingsdagen 2017 staan weer voor de deur.
Veel mooie en bruikbare artikelen komen binnen.
Het wordt opnieuw een groot spektakel met allerlei activiteiten.
Om er een mooi feest van te maken hebben wij echt uw hulp nodig. Diverse kramen moeten "bemenst" worden. Vrolijke oliebollenverkopers worden gezocht en niet te vergeten geluk verkopers, die het rad van fortuin draaiende houden.
Trouwens, al die Tupperware-producten moeten ook nog schoongemaakt worden, want wij hebben als Ontmoetingsdagen van de Exoduskerk een naam hoog te houden. Kortom; in de week van dinsdag 31 oktober t/m zaterdag 4 november zijn er veel handen en tongen nodig. Kom ons helpen alstublieft. U krijgt er veel plezier en gezelligheid voor terug!
Graag een mailtje of telefoontje naar:
 
Ronald van Reede --ronaldvanreede@upcmail.nl-- tel: 06-22030215
Leen van Sliedregt --leenvsliedregt@gmail.com -- tel: 06-20591395
Ria van Soelen -- d.soelen@upcmail.nl -- tel: 0187-483200
Bert Voorberg -- bertvoorberg31@gmail.com -- tel: 06-40286215
 
 
 
 
 
 
                      
Musical  “Eindelijk thuis”
 
Deze zomer is het idee tot stand gekomen om binnen de Exoduskerk een musical in te gaan studeren. Uiteindelijk is gekozen voor de musical “Eindelijk Thuis”, welke geschreven is door Johan Keuning en betrekking heeft op het Bijbelse verhaal van de verloren zoon. Eind augustus zijn het koor en combo, o.l.v. Johan Keuning, met veel enthousiasme begonnen aan de repetities met als doel deze op 18 november a.s. te kunnen uitvoeren. Naast muziek, vertelling, lezing, rollenspel en samenzang zou een compleet beeld ontstaan van het bekende verhaal over de verloren zoon. Het spijt ons te moeten melden dat het ons niet gelukt is om de rollen van vader, zonen en knechten in te vullen. Zonder dit rollenspel zou een uitvoering onvolledig zijn en derhalve niet mogelijk.
Om deze reden is besloten het project te stoppen en de medewerkers hiervan in kennis te stellen. Mocht u de datum van 18 november reeds voor de musical hebben gereserveerd, wilt u deze dan schrappen.
 
Namens de stuurgroep “Eindelijk Thuis”
Jan Terlouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plexat Jongerenpagina

 
Alweer oktober inmiddels. Iedereen is weer lekker opgestart na de zomervakantie met school, sport, muziek en nog veel meer. Ook in de kerk zijn we weer het nieuwe seizoen gestart. Met op de startzondag een dienst met als thema de kerkproeverij. Tijdens en na de dienst ging het over proeven op verschillende manieren. De kinderen hebben voor een heerlijke traktatie gezorgd toen ze terugkwamen uit de kindernevendienst. En ook na de dienst was er genoeg voor iedereen om overal wat van te proeven. En gezellig was het om zo weer met elkaar te genieten van een zorgvuldig klaargemaakte maaltijd.
 
Op 29 oktober is er weer een jeugddienst met voorganger
Arend Voogt. Het thema van deze dienst is “Vind ik Leuk”. Het gaat over Social Media en wie volg jij allemaal? Tijdens deze dienst zorgen Milou Maliepaard, Daan Verkerk en Cyrine Buskop voor de muzikale begeleiding. We hopen dat je er ook bij bent!
 
Op 3 december willen we nog een jeugddienst houden. Deze dienst zal onder begeleiding van Janita vd Have zijn. We zoeken nog jeugd die hieraan mee zou willen werken. Misschien met een sketch, zang, muziek of het lezen van een tekst. We zoeken ook iemand die meedenkt over een thema voor deze dienst. Als je mee wilt doen, kan je het aan Ria of Janine doorgeven.
 
De Jadus komt ook weer iedere tweede zondag van de maand bij elkaar in de jeugdruimte. Zit je in eerste, tweede of derde klas van de middelbare school, kom dan de tweede zondag van de maand naar de jeugdruimte. We beginnen om tien uur met een kopje thee of een glaasje fris. We hebben het over verschillende onderwerpen.
 
Voor de Jadus plus wordt er persoonlijk contact gelegd om een goeie datum te prikken met elkaar.
 
De Web is voor wie het nog niet weet, de club op zondagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur voor kinderen van de basisschool. Het is op zondag 22 oktober, 12 november, 3 december en op zaterdag
23 december.
 
We proberen veel lol te hebben met elkaar. Via de Web-app blijf je op de hoogte van alle informatie hierover. Zit je nog niet bij ons aangesloten? Geef je mobiele nummer of het nummer van je ouders even door.
 
De Soos: Hier mogen jongens en meiden van groep acht van de basisschool en eerste tweede en derde klassers van de middelbare naar toe komen. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Meestal is het op vrijdagavond. Ook hier houden we contact via de Whapp. (06-45446032) Deze maand één keer op zondag 15 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur. En dan vrijdagavond 10 november en 22- of 23 december.
 
De Talk-Inn is bezig aan het eerste blok van drie avonden. De catechisatie avonden worden gegeven in samenwerking met de Emmaüskerk. De volgende drie woensdagen zijn: 8, 15 en 22 november.
 
Wie helpt ons mee om ook dit jaar de ontmoetingsdagen op 3 en 4 november weer gezellig te maken voor de kinderen? Ideeën zij van harte welkom.
 
Wil je iets weten of vertellen; we horen het graag.
Hartelijke groetjes,
Ria van Eck en Janine van Noord – jeugdouderlingen.
 
Tel.: 669367 of 06-11504461. Mail: krammerzicht@gmail.com
Tel.: 645314 of 06-45446032. Mail: janinevannoord@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiedienst

15 oktober mevr. J. le Comte en dhr. R. le Comte
22 oktober mevr. A. van Eijken en mevr. J. van Nimwegen
29 oktober mevr. T. de Roos en Mevr. N. Ista
  5 november dhr. S, Riedijk en mevr. R. Riedijk
12 november mevr. M. van Sliedregt en dhr L. van Sliedregt
19 november mevr. C. Bree en mevr. R. van Soelen
26 november mevr. M. Stoel en mevr. J. de Vries
 3 december dhr. R. van Reede en mevr. B. van Reede
Nel Ista nel@ista.nu tel. 484462 of 06-12657821
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemendienst

 
15 oktober Mevr. van Driel Sommelsdijk
22 oktober Mevr. v.d Tol Dirksland
29 oktober Mevr. Mijs Nieuwe-Tonge
  5 november Mevr. v.d. Ouden Sommelsdijk
12 november Mevr. Dubbeld Middelharnis
19 november Mevr. Groenewoud Sommelsdijk
26 november Mevr. Mackloet Oude-Tonge
  3 december Mevr. Nelemans Nieuwe-Tonge
       
Riet Riedijk, tel.: 487050

 
 

Oppasdienst

15-10-2017 Ellen Buth 06-19018873
Sanne van Etten  
22-10-2017 Marloes van Eck 06-11504454
Veerle Baars 0187-602285
29-10-2017 Hanneke Grinwis 0187-844172
Maaike den Hartogh 06-20549636
05-11-2017 Annemiek Wesdorp 06-38499936
Isa Grinwis 06-23394758
12-11-2017 Chris Vader 0187-642889
Annefleur van Es 0187-641154
19-11-2017 Ellen Buth 06-19018873
Anne Akershoek 0187-601219
26-11-2017 Marlien Mijnders 06-20340464
Merel van Noord  
03-12-2017 Marloes van Eck 06-11504454
Veerle Baars 0187-602285
 
Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt? Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan: marlien_lisse@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep
 
De redactie van het mededelingenblad vraagt versterking. Sinds een half jaar zijn we op zoek naar een nieuw redactielid. Wie heeft er eens in de zes weken een beetje tijd om het nieuw te maken blad na te kijken en een keer per drie maanden het blad te maken met ondersteuning van de andere leden? Het computerprogramma Word maakt het makkelijker. U wordt goed ingewerkt.
 
Wilt u meer weten, bel gerust.
Namens de redactie,
Lenette Collé 0187-785207 of 06-20514450
 
 

 

 Leesrooster

 
   Oktober
 
Okt zo 15 Ezechiël 21:33-37  
Okt ma 16 Ezechiël 22:1-16  
Okt di 17 Ezechiël 22:17-31  
Okt wo 18 Psalm 135  
Okt do 19 Jeremia 7:1-15  
Okt vr 20 Jeremia 7:16-28  
Okt za 21 Jeremia 7:29–8:3  
Okt zo 22 Jeremia 8:4-17  
Okt ma 23 Jeremia 8:18-23  
Okt di 24 Jeremia 9:1-15  
Okt wo 25 Jeremia 9:16-25  
Okt do 26 Genesis 11:27–12:9  
Okt vr 27 Genesis 12:10–13:1  
Okt za 28 Genesis 13:2-18  
Okt zo 29 Genesis 14:1-12  
Okt ma 30 Genesis 14:13-24  
Okt di 31 Genesis 15:1-21  
  November  
Nov wo 01 Psalm 65  
Nov do 02 Psalm 116  
Nov vr 03 Mattheüs 21:33-44  
Nov za 04 Mattheüs 21:45–22:14  
Nov zo 05 Psalm 38  
Nov ma 06 Mattheüs 22:15-22  
Nov di 07 Mattheüs 22:23-33  
Nov wo 08 Mattheüs 22:34-46  
Nov do 09 Mattheüs 23:1-12  
Nov vr 10 Mattheüs 23:13-26  
Nov za 11 Mattheüs 23:27-39  
Nov zo 12 Jesaja 48:1-11  
Nov ma 13 Jesaja 48:12-22  
Nov di 14 Jesaja 49:1-13  
Nov wo 15 Jesaja 49:14-26  
Nov do 16 Psalm 88  
Nov vr 17 Mattheüs 24:1-14  
Nov za 18 Mattheüs 24:15-28  
Nov zo 19 2 Thessalonicenzen 1:1-12
Nov ma 20 2 Thessalonicenzen 2:1-17
Nov di 21 2 Thessalonicenzen 3:1-18
Nov wo 22 Psalm 128  
Nov do 23 Mattheüs 24:29-44  
Nov vr 24 Mattheüs 24:45-51  
Nov za 25 Psalm 85  
Nov zo 26 Mattheüs 25:1-13  
Nov ma 27 Mattheüs 25:14-30  
Nov di 28 Mattheüs 25:31-46  
Nov wo 29 Jeremia 24:1-10  
Nov do 30 Jeremia 25:1-14  
  December  
Dec vr 01 Jeremia 25:15-26  
Dec za 02 Psalm 19  
Dec zo 03 Jesaja 5:1-7  

 

 
 
 
 

 

 
terug