Nieuw in de vitrinekast, "Afleggen Openbare Geloofsbelijdenis".

Nieuw in de vitrinekast, "Afleggen Openbare Geloofsbelijdenis".Historie van "Afleggen Openbare Geloofsbelijdenis".


Het doen van openbare belijdenis wordt wel één van de "kernmomenten" in het leven van een christen genoemd.
In de protestantse traditie is er de mogelijkheid om als volwassene openbare belijdenis van het geloof af te leggen.
Veelal is dat van toepassing wanneer de doop daaraan vooraf is gegaan.

In de vroege Lutherse Kerk werd een zogenaamd geloofsexamen vastgesteld.
Daaruit moest blijken dat het kerklid de hoofdstukken van de catechismus kende en daarna bevoegd was aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Echter werd voor elk volgend Heilig Avondmaal dit examen opnieuw afgenomen. Ook de ouders, peetouders en de onderwijzers werden ondervraagd over de kennis van de catechismus van het betreffende kind.

Pas aan het einde van de 16e eeuw veranderde deze vorm en kwam er een verbetering in catechismusprediking en openbare catechisatie.

Ook Erasmus doet in zijn parafrase van het Nieuwe Testament een voorstel tot hervorming van het catechetisch onderwijs.

De bevestiging, dat is de kerkelijke handeling waarbij het dooplid na belijdenis en belofte in de mondige gemeente worden opgenomen, vindt zijn oorsprong bij de Boheemse Broeders.

Na de reformatie eist Calvijn - in zijn Institutie - een bevestiging, die het catechetisch onderwijs afsluit en die onder getuige van de gemeente plaats vindt. Zij, die openbare belijdenis afleggen, stellen zich daarbij ook onder de tucht van de kerk.

Vanaf 1527 werd in Duits-Zwitserland aan de kinderen van 7 tot 14 jaar elke zondag door de predikant catechismusonderwijs gegeven.
Ook de Synode van Dordrecht maakte grote ernst met het godsdienstonderwijs. 

In diverse zittingen wordt het catechismusonderwijs verder aangescherpt.
Het godsdienstonderwijs op scholen moet door de magistraten bevorderd worden. Schoolmeesters behoren een goed loon te ontvangen en zullen kinderen van minderbedeelden gratis (godsdienst)onderwijs geven.

Na de Franse Tijd ( rond 1815 ) kreeg het doen van Openbare Geloofsbelijdenis een duidelijker vorm. In de catechisaties werd nadruk gelegd op grondige kennis van de leer en de praktijk van het christelijke leven. Ook het toegang verkrijgen tot het Heilig Avondmaal werd hierin vastgelegd.

Tegenwoordig wordt in de protestantse kerken het "doen van openbare belijdenis van het geloof " als een belangrijk kerkelijk feest gevierd.

De documenten, zoals wij aantreffen in de vitrine, zijn aan het eind van de 19e eeuw in omloop gekomen.
Van deze "gedachtenis aan...," zijn schitterende exemplaren bewaard gebleven.

Bert Voorberg

terug