Zondag 21 januari 2018 Zondag 21 januari 2018
Mededelingen

Voorbereiding
Intochtslied: Lied/Psalm 103:1 en 8 (Zegen mijn ziel)

Stil gebed
Bemoediging en Groet;
Antwoordlied: Lied/Psalm  103:3 (Hij is een God)

Kyriegebed 
Glorialied LvK 867:1 (loof overal)

Gesprek met de kinderen

Rond het Woord
Gebed om de opening van de Schrift.
1e Schriftlezing: Genesis 26:18-22 (lector)
2e Schriftlezing: 1 Korintiers 3:1-9 (lector)

Lofprijzing LvK 339c (U komt)
Lied: 898:2 en 4 (Al onze macht)

Verkondiging: Thema: Ruimte
Muzikale meditatie

Lied: 912: 1, 2 en 5 Neem mijn leven

Dankgebed en Onze Vader
Slotlied: 969:1, 3 en 4 (In Christus)

Collecte
Kinderen terug uit de kindernevendienst. 

Wegzending en zegen
Zegen, beantwoord met een 3x een gezongen “Amen”.
terug