Zondag 10 juni 2018 Zondag 10 juni 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied    Psalm 103: 1, 2

Stil gebed, Bemoediging en Groet
Zingen    (nog staand)    Psalm 103: 3
Gebed
Glorialied    Psalm 150: 1

Gesprek met de kinderen, kinderen naar de kindernevendienst

Dienst van het Woord
Lezing        Prediker 4: 7-12
Zingen        Psalm 139: 1, 2

Lezing        Lucas 24: 13-31
Zingen        Lied 646 (op de melodie van ‘Daar juicht een toon’ – ELB 122)

Verkondiging
Credolied    Lied 342: 1, 3, 4, 5 (met Amen)

Gebeden
Collecte, kinderen komen terug

Dienst van de tafel
Voorganger    De Heer zij met u
Allen        Zijn Geest in ons midden
Vg            Heft uw harten omhoog
Allen        Wij zijn met ons hart bij de Heer
Vg            Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen        Hij is het waard onze dank te ontvangen

Tafelgebed, waarin wij zingen Lied 405: 4
en met elkaar zeggen: 
Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding belijden wij, 
Zijn toekomst verwachten wij, 
Maranatha

Aan het einde van het gebed een stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Vredegroet
Vg        De vrede van de Heer zij met u allen
Allen    en met uw geest
Wenst elkaar de vrede van Christus

Nodiging
Delen van brood en wijn
Dankgebed

Slotlied    Lied 969
Zegen
 
terug