Zondag 21 oktober 2018 Zondag 21 oktober 2018
ORDE van DIENST
voor een VIERING
op
Zondagmorgen 21 oktober 2018
 “Vijfde van Herfst”
ten tijde van/kort na ‘Loofhutten’/‘Soekot’
in de Exoduskerk  
van Sommelsdijk

voorganger: ds J.A. van Rootselaar
 
Preludium: evt. melodie van Ps 119/118/124/145]


Voorbereiding

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps 119, 16. 17  
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Ps 119, 18    
Smeekgebed
Glorialied: 713, 1. 2. 5    
 

Het woord van God

Gebed bij de opening van de bijbel
Lezing O.T.: Jes 29, 18-24
Zingen: Ps 124, 1. 3. 4
Evangelielezing: Mc 10, 32-45
Zingen: Lied 991, 1. 2. 3. 4
Verkondiging: ‘De eerste plaats’                
Muzikale meditatie
Zingen: Lied 991, 5. 6. 7. 8
    

Gebeden en gaven

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied:  Lied 146c, 1. 2. 5
Wegzending en Zegen

“De Heer zij vóór ons, om ons de weg te wijzen,
de Heer zij naast ons, om ons voor gevaren te behoeden,
de Heer zij onder ons, om ons op te richten als wij vallen,
de Heer zij in ons, om ons met zijn vreugde te vervullen,
de Heer zij over ons, om ons te zegenen met zijn zegenende kracht.”

“Moge de algoede God, bron van alle leven en alle zegen, 
ons voor elkaar bewaren tot kracht en troost, tot geloof en hoop,
tot dienst aan elkaar, in de naam van Jezus 
door de kracht van de Heilige Geest.”

“De God nu der hope vervulle ons met louter vreugde in ons geloof,
om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest.” 

“Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,
Moge de wind u steeds in de rug waaien, 
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen, 
en de regen op milde wijzen uw velden besproeien,
en moge God u, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,
bewaren in de palm van zijn hand.”     (uit Ierland)

“Moge de God van liefde, die zijn liefde met ons deelde,
ons sterken in onze liefde voor anderen. (A: Amen.)
Moge de Zoon, die zijn leven met ons deelde, ons de genade schenken,
dat wij ons leven delen met elkaar. (A: Amen.)
Moge de H. Geest, die in ons midden woont, ons in staat stellen
ten volle met en voor elkaar te leven. (A: Amen.)”

Amen
terug