Maandag 24 december 2018 Kerstnacht

Maandag 24 december 2018 Kerstnacht
 

 
Liturgie
24 december 2018, Kerstnacht
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 22.00 u

 

Voorbereiding

Cantorij Gezang 513 “God heeft het eerste woord”
    
Welkomstwoord
Zingen Gezang 477: 1, 2 en 4 

(Kyrië-)gebed 
Glorialied Gezang 487 (refrein door gemeente) 


Dienst van het woord

Oudtestamentische lezing Jesaja 9: 1 - 5 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel waar bloed aan kleeft, - ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Zingen Gezang 488: lc, 2g, 3c, 4g, 5a 

Nieuwtestamentische lezing Lukas 2: 1 – 13 

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

Zingen ELB Gezang 101: Ere zij God

Vervolg NT-lezing: Lukas 2: 15 - 20 

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.


Cantorij Gezang 503 “Wij staan aan een kribbe”

Overdenking: “Aan een kribbe”

Zingen Gezang 475
 

Dienst van gaven en gebeden

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1.    voor de kerk 
2.    voor “Light for the World” 
Cantorij “Veni, Jesu, amor mi” Luigi Cherubini (1760-1842) 
Vertaling:
Kom Jezus, mijn geliefde
Kom Jezus, kom, geliefde Jezus
 

Heenzending en zegen

Slotlied Gezang 483 
Zegen
Zingen Gezang 431c
 
terug