Zondag 10 december 2017 Zondag 10 december 2017
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 433

Stilte

Bemoediging / groet
Lied: 439

Kyriegebed
Glorialied: 286

Gesprek met de kinderen; aansteken lantaarn

Gebed opening Schrift
Lezing: Jesaja 40: 1-11
Psalm 80: 1,7

Lezing: Johannes 1: 19-28
Lied: 339a

Verkondiging
korte muzikale meditatie

Lied 528

Gebeden met gezongen Onze Vader (Lied 1006)
Collecte (kinderen komen terug)

Slotlied: 1005
Zegen afgesloten met 3x Amen
terug