Zondag 11 november 2018

Zondag 11 november 2018

Voorbereiding

Eerste lied Gezang 146a: 1 en 2
Stilte en inkeer
Bemoediging en groet

Kyriëgebed, kyriëlied, Gez. 301a
Glorialied  Gezang 302
 

Dienst van het woord

Gebed om de opening van het Woord
Met de kinderen
Oudtestamentische lezing: Leviticus 19: 1, 2, 9 - 18 (lector)
Zingen Gezang 320: 1, 2 en 3
Nieuwtestamentische lezing Marcus 12: 28 – 34 
Zingen Gezang 339a

Prediking

Zingen Gezang 316: 1 en 4
 

Dienst van gaven en gebeden

Bloemengroet, voorbede voor …
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader 
Collecten:
1.    Kerk
2.    Kerk in actie: diaconale collecte voor (ex)gedetineerden

:Heenzending en zegen
Slotlied Gezang 718
Zegen gevolgd door
Gezang 431c


Deze dienst is dank- en oogstdienst, en we zullen dan ook aandacht schenken aan de oogst!
terug