zondag 14 juli 2019 zondag 14 juli 2019
Orde van Dienst
Gastvoorganger Franck Ploum

4e zondag van de zomer – 14 juli 2019

welkom en mededelingen 

Intredelied                   LB283 – In de veelheid van geluiden 1,2,3

Bemoediging en groet
v.         Genade, barmhartigheid en vrede
In naam van God Ik-Zal-Er-Zijn
En in naam van Jezus Messias – Heb u naaste Liefde
En de heilige Geest die het aanschijn van deze aarde zal vernieuwen
A.        Amen

Antwoordlied               LB283 – In de veelheid van geluiden 4,5

Inleiding

Lied                             Psalm 25a – Mijn ogen zijn gevestigd

Gesprek met de kinderen; aansteken lantaarn

Gebed opening Schrift

Schriftlezing                Deuteronomium 30,9-­‐14

Lied                             LB 316 – Dat woord dat u ten leven riep
           
Evangelielezing          Lucas 10,25-­‐37
           

Lied                             LB 320 – Wie oren heeft
 
Uitleg verkondiging

korte muzikale meditatie

Lied                              LB 324 – Wat vrolijk over U geschreven staat

Gebeden met aansluitend het Onze Vader
Collecte kinderen komen terug

Slotlied                        LB425 – Vervuld van uw zegen      
Zegen afgesloten met 3x Amen

orgelmuziek
 
terug