Zondag 16 september 2018 Zondag 16 september 2018

Voorbereiding

Ochtenlied Gezang 215: 1, 2, 4 en 7
Stilte en inkeer
Bemoediging en groet

De Tien Woorden in Tweespraak
Zingen Psalm 119: 40
 

Dienst van het woord

Gebed om de opening van het Woord
Met de kinderen
Oudtestamentische lezing: Jesaja 45: 20 – 25 (lector)
Zingen Gezang 869: 1, 2 en 3
Nieuwtestamentische lezing Marcus 9: 14 - 29      
Zingen Gezang 339a

Prediking

Muzikale meditatie

Lied na de preek Gezang 315
 

Dienst van gaven en gebeden

Voorbeden, dankzegging
Stil gebed
Onze Vader
Collecten 
 

Heenzending en zegen

Slotlied Psalm 116: 1, 6 en 8
Zegen gevolgd door
Gezang 431c
 
terug