Zondag 17 december 2017 Zondag 17 december 2017
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 538a: ‘Heer ik kom tot u’

Bemoediging en groet
Onze Hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Namens die God mag ik u groeten:
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.


Lied: Psalm 84: 1, 2 & 6 (Nieuwe Liedboek)
Kyriegebed

Glorialied: Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ (Nieuwe Liedboek)

Gesprek met de kinderen (adventsproject)

Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Romeinen 13: 11 - 14
Zingen: Psalm 40: 1 & 7 (Nieuwe Liedboek)
Verkondiging

Lied: Lied 1: Uw naam worde geheiligd
Dankgebed, voorbede, stil gebed
Collecte

Lied: Lied 25 ‘Aan de tafel van de Heer’
Tijdens het zingen wordt de tafel toebereid

Tafelgebed
Zingen: Lied 405: 1
Vervolg tafelgebed

(stilte)

Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.


Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw geest.

Wenst elkaar de vrede van Christus

Instellingswoorden
Nodiging
Delen van brood en wijn (lopend):
Ondertussen zingt de cantorij en de gemeente: 117d
 
Gelezen Lofprijzing:  Psalm 103: 1 –5
Dankgebed 
Slotlied: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Zending en zegen
terug