Zondag 17 juni 2018 Zondag 17 juni 2018
      
WAAROM STAAN DIE STENEN DAAR?
 
          
OVERSTAPDIENST
 
Overstap van:
                    Geeske Vader

                    Iris van Noord
                    Joëlle van den Doel
                    Meerle van Groningen
 
Zondag 17 juni 2018 Exoduskerk
                   
Voorganger: ds. Rob van der Plicht
                    Organist: Piet Westhoeve
Welkom
 
Aanvangslied: Bijeengeroepen uit onze huizen
(Melodie: Lied 675, Geest van hierboven)
 
1) Bijeengeroepen uit onze huizen,elk met ons eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
 
2) Bijeengekomen, woord in ons middensamen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.

Stil gebed, Bemoediging en Groet
 
Pianospel door Meerle
         
Gebed
 
Zingen: De Wet van God
(melodie: ELB 454, Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)
 
Ken je Gods gebod, Woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij
leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
 
Eén dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden; Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.
 
Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!
 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw,
denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niets stelen wat van and’ren is;
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt pas gelukkig als jij zo leeft.
 
Via beamer: ‘Ik wens jou’, Trinity
 
Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen naar de kinderkerk
 
Toelichting overstap
 
Zingen: Waarom staan
die stenen daar? vers 1
(uit: Alles wordt nieuw, IV, 3)
  

Schriftlezing: Jozua 3: 14-17 (Bijbel in Gewone Taal)
Toen ging het volk op weg naar de Jordaan. De priesters liepen voorop met de heilige kist. Ze kwamen bij de rivier. Het water stond heel hoog, zoals altijd in het voorjaar. Toen de priesters hun voeten in de rivier zetten, stopte het water met stromen. Dat gebeurde daar ver vandaan, bij de steden Adam en Saretan. Daar werd het water tegengehouden, zodat het niet meer naar de Dode Zee kon stromen. En zo kon het hele volk de rivier oversteken, vlak bij Jericho. Het hele volk liep over het droge stuk naar de overkant. Intussen bleven de priesters in het midden van de droge rivier staan. Ze hadden de heilige kist van de Heer vast, en wachtten totdat iedereen aan de overkant was.
 
Zingen: Waarom staan die stenen daar? vers 2
 
Twaalf stenen in een kring,    hier bleef ’t water staan
en het volk van Israël ging droog door de Jordaan.
 
Refrein
Nee, het is geen spelletje, het is een verhaal. Luister, ik vertel het je allemaal.
 
Schriftlezing: Jozua 4: 1-11     door Joëlle
Toen alle Israëlieten aan de overkant van de Jordaan waren, zei de Heer tegen Jozua: ‘Kies uit het volk twaalf mannen, uit elke stam één. Zeg tegen die mannen dat ze naar het midden van de Jordaan moeten gaan. Op de plek waar de priesters staan, moeten ze twaalf grote stenen pakken. Die moeten ze neerleggen in het kamp waar ze vannacht gaan slapen.’ Dus Jozua koos twaalf mannen uit, één uit elke stam. Hij riep hen bij zich en zei: ‘Ga naar het midden van de Jordaan, naar de heilige kist van de Heer, jullie God. Daar moet ieder van jullie één steen pakken, voor elke stam één.  Die moet je op je schouder hierheen dragen. De stenen zullen later voor jullie een teken zijn. Als jullie kinderen dan vragen wat die stenen betekenen, dan moet je zeggen: ‘Het water van de Jordaan werd tegengehouden door de heilige kist van de Heer. Want zodra de kist de Jordaan in ging, stopte het water met stromen. Deze stenen zullen ons daar voor altijd aan herinneren.’ De twaalf mannen deden wat  Jozua gezegd had. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam. Ze brachten de stenen naar hun kamp en legden ze daar neer. Zo deden ze precies wat de Heer tegen Jozua gezegd had. Jozua maakte een monument midden in de rivier, op de plek waar de priesters stonden. Dat monument bestond ook uit twaalf stenen, en het staat daar nog steeds. De priesters moesten midden in de Jordaan blijven staan totdat de opdracht van de Heer helemaal uitgevoerd was. Mozes had vroeger al tegen Jozua gezegd dat het zo moest gebeuren. De Israëlieten waren zo snel mogelijk naar de overkant van de rivier gegaan. Daarna gingen ook de priesters naar de overkant, met de heilige kist van de Heer.
 
Zingen: Waarom staan die stenen daar? vers 3
 
Twaalf stammen op een rij
in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij Kanaän tegemoet.
Refrein
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal. Luister, ik vertel het je allemaal.
 
 Waarom staan die stenen daar? 
 
Afscheid van de kindernevendienst
 
Zingen: Lied van afscheid
(Melodie: Verbonden met vader en moeder, GotZ 79)
  1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
Sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open
Soms een traan, maar ook heel vaak een lach.
Refrein:
          Je hoeft niet alleen, maar gaat met veel and’ren in zee:
          je vader of moeder, een vriend of God zelf
          die gewoon zegt: ik ga met je mee.
  1. Je was nog heel klein op die morgen
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben zijn woord steeds geloofd.
  •  
  1. Nu ben je al ouder geworden,
en steeds verder ga je op weg.
De kinderkerk is nu verleden
Maar hoor goed wat een ieder nu zegt:
  •  
Je hoeft niet alleen, maar gaat met veel and’ren in zee:
          je vader of moeder, een vriend of God zelf
          die gewoon zegt: ik ga met je mee.
 
Oversteek en welkom JaDus
 
Zingen: Waarom staan die stenen daar? vers 4
 
Veertig jaar in de woestijn,
dromen van dit land,
en dan eind’lijk thuis te zijn, dansend hand in hand.
Refrein
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal. Luister, ik vertel het je allemaal.
 
Waarom staan die stenen daar? 
 
Zingen: Waarom staan die stenen daar? vers 5
 
Twaalf stenen, meer is ’t niet,
hier bij de Jordaan,
daarom als een kind het ziet, blijf dan stille staan!
Refrein
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal. Vond je ’t mooi, vertel het dan allemaal.

 
De weg naar het kruis
 
Zingen: ELB 188 (in canon)
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk
Zegen aan de kinderen      waarna we staande zingen   
(Op melodie van Lied 913, Wat de toekomst brengen moge):
In een land van nu en later doen wij nu een stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen als een steuntje in je rug.
Naar een land van toekomstdromen reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker, draagt Gods zegen jou en mij.
 
  Gebeden   met hulp van Iris    
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3
  1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Zegen
terug