Zondag 1 april 2018, Pasen Zondag 1 april 2018, Pasen

Orde van Dienst voor de Paasochtend in de Exoduskerk, 1 april 2018, 10.00 uur


M.m.v:            Cantorij o.l.v. Johan van Broekhoven
Trompet:        dhr Henk Mackloet en dhr. Arie Noordijk
Voorganger:   Ds. Dick ter Horst


Vóór de dienst zingen we twee liederen


Lied 630 : 1 en 3

Sta op, een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.


Lied 637 (melodie: Daar juicht…)

O vlam van Pasen , steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon zo licht!

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Passen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!


Welkom en mededelingen
 

Van buiten naar binnen


Aanvangslied: Dit is de dag, die de Heer Lied 632 : 1 en 2

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.


Bemoediging
V:    Welkom allemaal, gekomen om vrede te vieren,
       hoop te verkondigen,
       en geloof te vernieuwen,
       want Christus is opgestaan
A:   Ja, Hij is waarlijk opgestaan.
       Geloofd zij God
       Groet
V:   Genade en vrede van God de Vader
       en van Christus de Heer
A:    Amen


Zingen:  Heer, die mij ziet zoals ik ben Lied 139 : 1 en 11

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gedachten ongeëvenaard
Hebt Gij o God geopenbaard
in al de werken van Uw hand -
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, U blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.


Gebed op de Paasmorgen


Zingen: Het licht, dat weer opnieuw begon Lied 214 : 1, 2, 7 en 8

Hef op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht, dat opengaat,
wees als de engelen bereid,
wijd God uw ganse levenstijd.

Nu dan het licht verrezen is,
loof Hem die ’t  eeuwig wezen is
en houdt u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.

Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur.


Cantorij zingt:    Ontwaakt, o volkeren (tekst: J.Klaassen, muziek: W.A. Mozart)


Rond het Woord
Gebed


Moment met de kinderen

Zingen:    Vertel het aan de mensen
 
2.    Want iedereen moet weten
wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten
wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft,
iedereen moet weten.

3.    Vertel het aan de mensen
wie liefde heeft: Jezus
Vertel het aan de mensen
wie vrede geeft: Jezus
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft,
vertel het aan de mensen.


Cantorij zingt    In alle vroegte (tekst: R. Borkent, muziek: D. Zwart)
Lezing:        Johannes 20 : 1-18


Zingen:    Christus onze Heer verrees    Lied 624

Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Ni is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!


Verkondiging


Zingen:    Tussen waken, tussen dromen Lied 631

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
 

Van binnen naar buitenToelichting op de collecten
Delen van de gaven


Cantorij zingt:    Alzo lief… (tekst en muziek: J. van Broekhoven)


Gebeden
Stil moment en Onze Vader


Slotlied:    Licht moge stralen    Lied 634:2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


Zegen
 
terug