Zondag 1 juli 2018, Doopdienst

Zondag 1 juli 2018, Doopdienst


Orde van Dienst
voor zondag, 1 juli 2018
in de Exoduskerk te Sommelsdijk, 9.30 u

In deze dienst zal Andries de Kramer worden gedoopt.

Organist: Dhr. Johan van Broekhoven            Voorganger: Ds. Dick ter Horst

Welkom en mededelingen

Van buiten naar binnen

Aanvangslied:        Dit is een morgen…    Lied 216 : 1 en 3


Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen:            Op Sions berg…        Lied 87 : 1, 3 en 4
Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.
Zij zullen saam, de groeten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan.
En onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: In U zijn al onze fonteinen

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied:        Alle eer…                Lied 305Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan.

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!

Rond het Woord

Moment met kinderen
Zingen:        ‘k Stel mijn vertrouwen….    HG 507


Lezing:        Jozua 3 vs 1, 14-17; 4 vs 1-7

Zingen:        Jezus, Meester….        Lied 352 : 1, 2, 5 en 6

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
Richt U op en strek uw hand!

Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.

Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

Verkondiging

Zingen:        Bron van liefde…        Lied 793
Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt;
woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten: Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen zo dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen – liefde heeft de eeuwigheid.

Rond de Doop

Onder het spelen van Laat de kind´ren tot Mij komen wordt Andries binnengebracht en komen de kinderen terug.

Inleidende woorden op de doop en doopgebed

Zingen:        Verbonden met        Couplet 1, 2 en 4
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier het feest met ons mee.

Refr:    Je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit feest –
want jij wordt gedoopt in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijd bij de mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die jou kent van je houdt.    Refr: Je hebt al….

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw,
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.    Refr: Je hebt al….

De vragen naar het geloof en de doopgelofte

Kinderen mogen naar voren komen

Zingen:                Weet je, dat…        ParelliedDe doop aan Andries Abraham Marinus de Kramer

Zingen (staande):        Zegen hem…        Lied 415 : 1
Zegen hem Algoede,/ neem hem in Uw hoede
en verhef uw aangezicht / over hem en geef hem licht.

Herinneringen aan de doop

Gedicht

Vraag aan de gemeente

Zingen:            God uit God…            Lied 726 : 6
God uit God, Gij eerstgeboren / licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren / heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;  door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en / heilige Geest die levend maakt.

Van binnen naar buiten

Danken en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Delen van de gaven

Slotlied:            Ga met God….        Lied 416 : 1
Zegen

Jij groot wonder van nieuw leven,
zo geschapen naar Gods beeld.
In genade ons gegeven,
ons in liefde toebedeeld.

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien,
steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

In dit aards bestaan geboren,
voor de eeuwigheid bestemd.
Als een vreemde in dit leven, 
steeds weer tastende naar Hem.

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien,
steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

En wij bidden U om wijsheid,
schenk ons liefde en geduld.
Hem het nodige te geven: 
Heer, wij vragen om Uw hulp.

Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,
en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt.
Dat hij groeien mag en bloeien,
steeds mag wand’len in Uw werk.
voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk.
 
terug