zondag 20 oktober 2019 zondag 20 oktober 2019
Kerkdienst zondag 20 oktober 2019

Voorganger: dhr Harm Kramer uit Baarn.

Organist/pianist: Annet van Leersum.

Aanvang van de dienst 10.00 uur.

 
De eerste collecte - de diaconale collecte - is bestemd voor Artsen zonder grenzen. Deze organisatie verleent medische hulp in oorlog- en conflictgebieden én op plaatsen waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of natuurrampen.
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.

Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1 en 6
Votum en groet
Zingen: 302 God in de hoog’ alleen zij eer vers 1 en 3
Kyriëgebed
Zingen: 75 U alleen U loven wij vers 1 en 7
Gesprekje met kinderen: Kroon; aansteken lantaarn.
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Colossenzen 1:15-20
Zingen: 512 O Jezus hoe vertrouwd en goed vers 1, 3, 5 en 6
Meditatie: Wie is Jezus? De Eerstgeborene.
Korte muzikale meditatie
Zingen: 871 Jezus zal heersen waar de zon vers 1 en 4
Gebeden: Dankgebed/voorbede/het Onze Vader
Collecte, kinderen terug
lotlied: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn vers 1, 3 en 4
Zegen; 3 x gezongen Amen
Orgelmuziek
terug