Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017
Welkom en mededelingen
Intredelied: 513 God heeft het eerste woord 1,2,3

Bemoediging en groet
   Genade, barmhartigheid en vrede
   In naam van God Ik-Zal-Er-Zijn
   En in naam van Jezus Messias – Heb u naaste Liefde
   En de heilige Geest die het aanschijn van deze aarde zal vernieuwen
   Amen

Antwoordlied: 513 God heeft het eerste woord 4

Gebed

Glorialied Psalm 96a

Gesprek met de kinderen

Gebed opening Schrift
Lezing Jesaja 45,1-7 
Lied: Psalm 15 – Wie zult Gij noden

Lezing Matteüs 22,15¬‐22
Lied: 320 - Wie oren heeft 

Schriftuitleg 

Muzikale meditatie
Lied: 313 – Een rijke schat van wijsheid 1,3,4

Gebeden met aansluitend het Onze Vader
Collecte

Slotlied: 704 – Dank dank nu allen God
Zegen
Amen
terug