Zondag 24 december 2017 om 22:00 Zondag 24 december 2017 om 22:00

Orde van dienst Kerstnachtdienst

 

 
Zondag 24 december
Voorganger: ds Aart Slabbekoorn uit Goes
Organist: Jan Bezuijen
m.m.v. ensemble Sempre Crescendo


Zingen lied 489 vers 1
Komt ons in diepe nacht ter ore
De morgenster is opgegaan
Een mensenkind voor ons geboren
‘God zal ons redden’ is zijn naam
Open uw hart, geloof uw ogen
Vertrouw u toe aan wat gij ziet
Hoe ’t woord van God van al zo hoge
Hier menselijk aan ons geschiedt
 
Votum: Groet
 
Zingen lied 506
 
1.Wij trekken in een lange stoet
Op weg naar Betlehem
Wij gaan uw koning tegemoet
O stad Jeruzalem
Gezegend die zijn komst begroet
En knielen wil voor Hem
 
Refrein:
Wij loven U, koning en Heer
Koning en Heer
Wij loven U, koning en Heer.
 
2.Al zijt Gij nu nog maar een kind
Zo kwetsbaar, teer en klein
Wij weten dat het rijk begint
Waarvan Gij Heer zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
Van oorlog en van pijn.
Refrein
 
3.Al gaat de vijand in het rond
De koning van het kwaad
Al dreigt hij met z’n grote mond
Dat hij U eens verslaat
Straks ligt hij dodelijk gewond
Wanneer zijn rijk vergaat.
Refrein

Inleiding
 
Gebed

Zingen lied 433
 
1.Kom tot ons, de wereld wacht
Heiland kom in onze nacht
Licht dat in de nacht begint
Kind van God, Maria’s kind.
 
2.Kind dat uit uw kamer klein
Als des hemels zonneschijn
Op de aarde wordt gesteld
Gaat uw weg zoals een held.
 
3.Gij daalt van de Vader neer
Tot de Vader keert Gij weer
Die de hel zijt doorgegaan
En hemelwaarts opgestaan.
 
4.Uw kribbe blinkt in de nacht
Met een ongekende pracht
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.
 
5.Lof zij God in ’t hemelrijk
Vader, Zoon en Geest gelijk
Nu en overal altijd
Nu en tot in eeuwigheid.
 
Zingen lied 438 vers 1 en 4
 
1.God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd
De koning onzer dromen
De Heer de heerlijkheid
Treedt, zonder praal en pracht
In onze wereld binnen
Om hier te overwinnen
De duivel en zijn macht
 
4.Gij armen en verdrukten
Waar gij op aarde zijt
Gebeukten en gebukten
In deze boze tijd
Houd moed, Hij nadert al
Gij moogt uw held ontvangen
De vorst van uw verlangen
Met liederen zonder tal.
 
Lezing 1:  Johannes 1:1-7
 
Zingen lied 476 vers 1, 3 en 4
 
1.Nu zijt wellekome
Jesu, lieve Heer
Gij komt van al zo hoge
Van al zo veer
Nu zijt wellekome
Van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk
Zijt Gij gezien nooit meer
Kyrieleis
 
3.Herders op de velde
Hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren
Zij wisten ’t niet
Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar
Bet’lem is de stede
Daar is ’t geschied voorwaar
Kyrieleis
 
4.Wijzen uit het oosten
Uit zo verre land
Zij zochten onze Here
Met offerand
Ze offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde
dat alle ding behoudt
Kyrieleis
 
Zingen lied 479 vers 1 en 3
 
1.Een lied weerklinkt in deze nacht
Ons ooit door engelen gebracht
Een lied weerklinkt in deze nacht
Ons ooit door engelen gebracht
Vreugdevol nieuws want hier is Hij
De vorst van Gods barmhartigheid
 
3.Nu wijkt de zonde voor zijn licht
Ons leven wordt weer opgericht
Nu wijkt de zonde voor zijn licht
Ons leven wordt weer opgericht
Stem, mensen, met de engelen in
Aanschouw de Zoon, dit nieuw begin.
 
Lezing 2: Lukas 2:1-7
 
Zingen lied 498 vers 1, 3 en 5
 
1.Betlehem, o uitverkoren
Stad in ’t veld van Efrata
In u is een vorst geboren
Als een nieuwe Jozua
Koning Jezus gloria
Zoon van God, halleluja
 
3.Hef uw hoofden, kleine mensen
Als een nieuwe koning komt
Hij doorbreekt de oude grenzen
Hij maakt recht wat is gekromd
Koning Jezus, gloria
Zoon van God, halleluja
 
5.’Ere in de hoge’ zingen
Alle engelen tezaam
Voor de herder der geringen
Tot de glorie van zijn naam
Koning Jezus, gloria
Zoon van God, halleluja
 
Zingen lied 496
 
Een ster ging op uit Israël
Na duizend en één nacht
Een oud verhaal werd doorverteld
een lied klonk onverwacht
Dit was het uur van onze God
Een mensenzoon gelijk
Die onze naam draagt en ons lot
Die nacht begon zijn rijk
 
De herders hebben het gezien
In de geboortestal
Daar was het vrede en sindsdien
Zingt elk dat overal
Daar was het leven argeloos
Verlosten waren zij
Dor hout ging bloeien als een roos
Woestijn werd tot een wei
 
Gij morgenster en mensenzoon
Breng ons de nieuwe tijd
Waarin de wereld wordt bewoond
Door uw gerechtigheid
Dan is uw heil aan ons geschied
U allen even na
Dan zingt de schepping weer dit lied
Tot in de gloria
 
Lezing 3: Lukas 2:8-13
Zingen: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

 
Verkondiging
 
Zingen lied 486
 
Midden in de winternacht
Ging de hemel open
Die ons heil ter wereld bracht
Antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied
Herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom
Laat de beltrom horen
Christus is geboren
 
Vrede was het overal
Wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal
En zijn speelden samen
Elke vogel zingt zijn lied
Herders waarom speelt gij niet
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom
Laat de beltrom horen
Christus is geboren
 
Ondanks winter, sneeuw en ijs
Bloeien alle bomen
Want het aardse paradijs
Is vannacht gekomen
Elke vogel zingt zijn lied
Herders waarom danst gij niet
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom
Laat de beltrom horen
Christus is geboren
Zie, reeds staat de morgenster
Stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver
Bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan
Herders blaas uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam
Laat de trom rom-bom
Kere om kere om, laat de beltrom horen
Christus is geboren
 
Gebed
Kaarsen
Collecte
 
Zingen lied 483
 
Stille nacht, heilige nacht
Davids’ Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Betlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
 
Hulploos Kind, heilig Kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd
Wordt Ge op stro en in doeken gelegd
Leer me U danken daarvoor
Leer me U danken daarvoor
 
Stille nacht, heilige nacht
Vrede en heil wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer
Amen, Gode zij eer
 
Slotliederen
Lied 484
 
Refrein:
Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
 
While shepherds kept their watching
O’er silent flocks by night
Behold, throughout the heavens
There shone a holy light
Refrein
 
The shepherds feared and tembled
When lo! Above the earth
Rang out the angel chorus
That hailed our Saviour’s birth
Refrein
 
Down in a lonely manger
The humble Christ was born
And God sent our salvation
That blessed Christmas morn
Refrein
 
Lied 481
 
Hoor de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer
Vrede op aarde ’t is vervuld
God verzoent der mensenschuld
Voeg u, volken in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zing met algemene stem
Voor het kind van Betlehem
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer
 
Hij, die heerst op ’s hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon
Wordt geboren uit een maagd
Op de tijd die God behaagt
Zonne der gerechtigheid
Woord dat vlees geworden zijt
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer
 
Loef aan U die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
Ons tot redding uit het graf
Dat wij ongerept en rein
Nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuwgeboren Heer
terug