Zondag 24 juni 2018 Zondag 24 juni 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied 107: 1 en 7

Stil gebed 
Bemoediging / groet 

Antwoordlied lied 121: 1 en 2

Kyriegebed en glorialied, Lied 289: 1,2,3
Gesprek met de kinderen  

Gebed opening Schrift
Lezingen Job 38 vers 1-18
Lied 324

Lezing Marcus 4 vers 35-41
Lied 339 

Uitleg verkondiging 
Muzikale meditatie 

Lied  ‘Ik bouw op U’  Opwekking 124 of evangelische liedbundel 246
Gebeden met aansluitend het Onze Vader 

Collecte  
Slotlied: De kracht van uw liefde, Opwekking 488
Zegen
Amen
 
terug