Zondag 25 december 2017 Zondag 25 december 2017

Orde van dienst voor Kerstmorgen
 
 
 Maandag 25 december 2017
Voorganger: Ds. Ab Raad uit Zoetermeer
Organist / pianist: Johan van Broekhoven
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Johan van Broekhoven
 
Binnenkomen
Orgelspel
 
Cantorij: Er is een roos ontloken
 
Welkom en mededelingen
 
Gebed
 
Kinderen steken de kaars aan
 
We zingen een Kerstmedley (3 liederen)
 
Lied 477 – Komt allen tezamen:  1 allen, 3 cantorij, 4 allen
 
 1. Komt allen tezamen, 
  jubelend van vreugde: 
  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
  Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

   
 2. Het licht van de Vader, 
  licht van den beginne, 
  zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
  goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
  Komt, laten wij aanbidden 
  komt, laten wij aanbidden 
  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

   
 3. O kind, ons geboren, 
  liggend in de kribbe, 
  neem onze liefd' in genade aan! 
  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
  Komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden, 
  komt, laten wij aanbidden die Koning.
 
Lied 481- Hoor de eng’len zingen d’eer:  1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen
 
1
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer!

2
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd, die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer!

3
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd.
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein, nieuwgeboren zouden zijn,
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer!

 
 
Lied 487 – Eer zij God in onze dagen:   Cantorij coupletten, allen refrein
 
 1. Eer zij God in onze dagen,
  eer zij God in deze tijd.
  Mensen van het welbehagen,
  roept op aarde vrede uit.


  refrein:     Gloria in excelsis Deo,
                   gloria in excelsis Deo.
   
 2. Eer zij God die onze Vader
  en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde,
  naar ons toe gekomen is


  refrein:     Gloria in excelsis Deo,
                   gloria in excelsis Deo.
   
 3. Lam van God, Gij hebt gedragen,
  alle schuld tot elke prijs,
  geef in onze levensdagen,
  peis en vreê kyrieleis.


  refrein:     Gloria in excelsis Deo,
                   gloria in excelsis Deo.
 
Gesprek met de kinderen
We zingen couplet 1 en 7 van het projectlied.
 
 1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
  Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
  Lees mee en blijf niet langer staan
  Bij hoe het altijd is gegaan.
     7.   Wie waakzaam is en hem verwacht
           Hoort ware woorden in de nacht
           “Vrede op aarde, God is Goed!”
           Ga met ons mee, hem tegemoet.
  
Lied 486 – Midden in de Winternacht: Kinderen samen met de gemeente
 1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.
  Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!

   
 2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
  Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet
  Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
  Christus is geboren!
 
Kinderen naar de kindernevendienst
 

Gebed
 
Lezing uit: Lukas 2: 1 – 20
 
Lied 483 – Stille Nacht
 1. Stille nacht, heilige nacht! 
  Davids Zoon, lang verwacht, 
  Die miljoenen eens zaligen zal, 
  wordt geboren in Bethlehems stal, 
  Hij, der schepselen Heer, 
  Hij, der schepselen Heer. 

   
 2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
  Dat zo trouw zondaars mint, 
  ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
  wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
  Leer me U danken daarvoor. 
  Leer me U danken daarvoor. 

   
 3. Stille nacht, heilige nacht! 
  Vreed' en heil wordt gebracht 
  aan een wereld, verloren in schuld; 
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
  Amen, Gode zij eer! 
  Amen, Gode zij eer! 
 
Prediking
 
Muzikale meditatie
 
Inzameling
 

 
Lied 489 – Komt ons in diepe nacht ter ore
 
1   Komt ons in diepe nacht ter ore:
  de morgenster is opgegaan,
  een mensenkind voor ons geboren,
  God zal ons redden is zijn naam.
  Opent uw hart, gelooft uw ogen,
  vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
  hoe 't woord van God van alzo hoge
  hier menselijk aan ons geschiedt.
 
2   Geen ander teken ons gegeven
  geen licht in onze duisternis
  dan deze mens om mee te leven
  een God die onze broeder is.
  Zingt voor uw God, Hij openbaarde
  in Jezus zijn menslievendheid.
  Zo wordt de wereld nieuwe aarde
  en alle vlees aanschouwt het heil.
 
Gebeden
 
Ere zij God
 
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

 
Wegzending en zegen
 
In de ontmoetingshal bent u van harte welkom voor een kopje koffie, thee of limonade en verdere ontmoeting.

terug