Zondag 26 november 2017 Eeuwigheidszondag

Zondag 26 november 2017 Eeuwigheidszondag
 

Orde van dienst voor Eeuwigheidszondag
 

Gedachtenis van de overledenen

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017

voorganger: ds. Gerda Silvis-Andringa
organist: Johan van Broekhoven
m.m.v. Cantorij o.l.v. Johan van Broekhoven

Binnenkomen
orgelspel 

Cantorij: Er is een wolk

welkom en mededelingen

aanvangslied: 283 – In de veelheid van geluiden

2 En van overal gekomen,
   drinkend uit de ene bron,
   bidden wij om nieuwe dromen,
   richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
   raken van het duister moe.
   Als uw hart ons niet bewaarde
   sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
   in de voren van de tijd.
   Vat ons samen in de stralen
   van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
   al uw liefde ons besteedt,
   zingend zullen wij U roemen
   en dit huis juicht met ons mee!    

stil gebed

groet en bemoediging 
v    De Heer zij met U.
a    Ook met u zij de Heer.
v    Onze hulp in de Naam van de Heer
a    die hemel en aarde gemaakt heeft,
v    die trouw is tot in eeuwigheid
a    en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen.

Psalm van de zondag: Psalm 8: 1 en 3

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

waarover het gaat

smeekgebed 
    besloten met:
v    zo bidden wij:
lied: 301f – Heer, ontferm U
       
glorialied door de Cantorij: Want U bent Heer

zondagsgebed

Rondom de Schriften
voor kleine en grote oren

kinderen naar de kindernevendienst

lezing uit de Thora: Genesis 1, 1-5 (NBG)
lezing uit de Profeten: Jesaja 60, 1-3 (NBG 1951)

lied: 600 – Licht, ontloken aan het donker: 1, 2, 3 en 4

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
   Licht, dat straalt van Gods gelaat,
   Licht uit Licht, uit God geboren,
   groet ons als de dageraad!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
   Licht, dat door het donker brandt
   Licht, jij lieve lentebode,
   zet de nacht in vuur en vlam!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
   Licht, gedompeld in de dood,
   Licht, onstuitbaar, niet te doven,
   zegen ons met morgenrood!

lezing uit het Evangelie: Matteüs 5,1-12 (NBV)

lied: 339a – U komt de lof toe

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

prediking

muziek

Gebeden en gaven
inzameling

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

voorbeden
    telkens besloten met:
v    God in uw ontferming:
a    Hoor ons gebed

gedachtenis van de overledenen
    
Cantorij: Blijf bij ons Heer

lied: 199 – Koester de namen die wij hier gedenken

Cantorij:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Cantorij:
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

gedicht: Als jouw naam klinkt    (uit ‘Ik bewaar je’)

noemen van de namen en ontsteken van kaarsen
    na het ontsteken van elke kaars zingen we: Heel het duister is vol van luister.

Corrie Nipius – Roos
Overleden:     16 november 2016         89 jaar

Oedse de Vries
Overleden:     15 januari 2017             62 jaar

Ben Waanders
Overleden:     23 februari 2017            84 jaar

Jacoba Hermania Lobbezoo – van der Groef 
Overleden:     6 maart 2017                92 jaar

Joke Quist – van der Klugt
Overleden:     13 maart 2017              63 jaar

Adrianus Machiel Both 
Overleden:     14 augustus 2017         88 jaar

Johannes Mattheus Kruik 
Overleden:     28 augustus 2017         72 jaar 

Pieternella Arendse- Nieuwdorp
Overleden:     25 september 2017       97 jaar

tekst: Dierbaren, die zijn overleden
v  Dierbaren die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, 
    vouw ze samen in de vrede van uw ene naam.
    Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, 
    laat hun namen nieuw geschieden aan de overzij.
    Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan, 
    bind ze samen in het amen van uw vaste naam.
    Beminden van ons heengegaan, wij willen hen niet vergeten.
    Wij blijven vertellen wie zij waren voor ons en hoe zij heetten.
    Zolang wij leven blijven wij hen gedenken 
    en bevelen hen met liefde in de hoede van de Eeuwige.
a  Wij gedenken hen

Onze Vader 

lied: 727 – Voor alle heiligen: 1, 2, 3 en 4
 
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
   Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
   Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
   Halleluja, halleluja!

3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht
   moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
   tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
   Halleluja, halleluja!

4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
   toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
   wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
   Halleluja, halleluja!

Zending
slotwoorden 
v    We vragen om de liefde van God
a    en de troost van engelen
V    We vragen om het gezelschap van Jezus Christus
a    en de verhalen van de gemeenschap van heiligen
v    We vragen om de kracht van de Geest
a    en de sterke handen van vrienden
v    om ons te zegenen op onze levensweg
a    en om ons veilig thuis te brengen

gezongen zegen door de Cantorij: The Lord bless thee and keep thee

wegzending
v  Zo mogen wij gaan     met de zegen van onze God,
    die ons vrede geeft. 
    Vrede ondanks onze tranen, 
    vrede ondanks ons gemis,
    vrede met ons leven voor zijn aangezicht.
    Zegen en vrede die ons ook de vreugde geven 
    om onze weg in de wereld te gaan
    in de verwachting van de toekomst van onze Heer.
a  Wij danken God.

lied: 415: 3

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer!

muziek

In de ontmoetingshal bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee of limonade en verdere ontmoeting.
terug