Zondag 2 december 2018 Zondag 2 december 2018

Voorbereiding

Psalm van de zondag Psalm 25: 1 en 3
Aansteken eerste adventskaars; gedicht
Stilte en inkeer
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Zingen Gezang 301a
 

Dienst van het woord

Gebed om de opening van het Woord
Met de kinderen
Projectlied Geloof met me mee
Oudtestamentische lezing: Zacharia 14: 4 - 9 (lector)
Zingen Gezang 321
Nieuwtestamentische lezing Lucas 21: 25 - 31
Zingen Gezang 339a

Prediking
Muzikale meditatie
Lied na de preek Gezang 441: 1, 2 en 3
 

Dienst van de tafel

Voorbeden, dankzegging, stil gebed
Collecten 
1.    Kerk
2.    Plaatselijk diaconaat
(KND SOS-Kinderdorpen)

Tafellied Gezang 378
Inleiding op de Maaltijd
Bidden “Onze Vader”
Vredegroet 
Nodiging
Delen van brood en wijn
Dankgebed
 

Heenzending en zegen

Slotlied Gezang 444
Zegen gevolgd door
Gezang 431c
 
terug