Zondag 5 november 2017

Zondag 5 november 2017
Welkom
Stilte

Votum en groet
Gebed

Openingslied 218

Kyrielied 367B

Glorialied 305

Praatje met kinderen
Gebed

Lezing 1: psalm 145:10-21
Lied : 704

Lezing 2: Mt 20:1-16
Lied: 863, c 1, 2, 5 en 6

Preek
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden met telkens lied 367, Onze Vader

Collecte met orgelspel
Slotlied 425

Zending en zegen
terug