Zondag 8 oktober 2017 Zondag 8 oktober 2017
Welkom
Stilte

Votum en groet
Gebed van toenadering

Lied: 216

Kyrie: acclamatie 367B
Glorialied: 985

Praatje met kinderen

Gebed
Lezing 1: Jesaja 49:1-6
Lied : 326, couplet 1,3,5,6

Lezing 2: Johannes 17:1-13
Lied 344

Preek
Orgelspel, aansluitend lied 706, couplet 1 en 4

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte met orgelspel

Slotlied: 426

Zending en zegen
terug