filmavond 28 maart filmavond 28 maart
De laatste filmavond van dit seizoen is op dinsdagavond  28 maart. Het thema dat in al de filmavonden van dit seizoen speelt, is sociale ongelijkheid. Wat doet dat met mensen, hoe gaan zij daarmee  om. Deze film geeft een beeld van twee mensen die moeten zoeken naar werk om bijstand te ontvangen. De bureaucratie werkt hen daarin voortdurend tegen op een absurde manier. Een  kritische film, gelukkig met veel humor ook, over een surrealistische wereld vol verwarrende regeltjes, waarin vriendschap beide hoofdpersonen hoop geeft. Inloop vanaf 7.15, vrij entree, gift welkom. Na afloop mogelijkheid om met een hapje en drankje te praten over de film.
 
 
Geldzorgen Geldzorgen
Weet u welke hulp u op Goeree-Overflakkee kunt krijgen bij geldzorgen

Het leven is de afgelopen periode duurder geworden. We hebben er allemaal last van. Als gemeente merken we dat het voor een aantal van onze inwoners lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen. We zien ook dat niet iedereen op de hoogte is van de hulp die er in onze gemeente is. 

Daarom hebben we een brief gemaakt voor onze inwoners die het financieel lastig hebben. In de brief staat een opsomming wat mensen kunnen doen als er sprake is van geldproblemen. De brief is nu geüpdatet naar 2023.

Aarzel niet om hulp te vragen als het nodig is!

 
Nieuw Mededelingenblad Nieuw Mededelingenblad
 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting Emmaüskerk Jaarprogramma Vorming en Toerusting Emmaüskerk

 Kijk op de website van vorming en toerusting van de Emmaüskerk
 
 
Kerstkaart 2022 Kerstkaart 2022
Klik hier om de filmpjes van de kerstkaart 2022 te bekijken.
 
God en de boeren God en de boeren

Ik kreeg een mailtje om meditatie te schrijven voor de verbinding. Dan begint het denken over een onderwerp, maar daar was ik wel snel uit. Als vrouw van een melkveehouder en moeder van een zoon die naar alle waarschijnlijkheid ter zijner tijd de boerderij over wil nemen. Dan kun je niet om de stikstof crisis heen. Bij mij komen dan de vragen boven drijven Wat zou God daar nu van vinden? Wat staat daar over in de bijbel? Je moet met respect omgaan met de schepping maar ook heel veel mensen moeten eten krijgen hoe gaat dat samen? Ik weet nu al dat ik daar geen antwoorden voor ga geven. Maar er over nadenken kan geen kwaad.

Boeren in de tijd van de bijbel.                                                                                                  In de tijd van de bijbelspeelden boeren een belangrijke rol in de samenleving: mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving grote problemen op (Jeremia 14:4)
Ontwikkelen en tot bloei laten komen.
Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan landbouw doen? Hoe kunnen boeren goed omgaan met de aarde? En wat kunnen consumenten zelf doen?
Bij die vraag kan de gelijkenis over de drie dienaren die geld in beheer krijgen van hun landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25:14-30). Wat je in beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen, tot bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen.

En dat geldt ook voor consumenten: gebruik je talenten, en zorg voor de aarde.
Niet uitbuiten.
Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je vee mag omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25:3-5 wordt verteld over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten rusten. Dat betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de kans krijgen om weer tot rust te komen, te herstellen.

Ook dieren mogen niet uitgebuit worden door mensen:‘ In Spreuken 12 vs 10 staat :”Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”.

Voor wie
Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw opbrengt? In Leviticus 19:9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die bij het oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme mensen. Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde opbrengt. Ook die regel heeft nog betekenis voor nu: heb oog voor mensen aan de rand van de samenleving.

Als je dit allemaal zo leest mogen we aan de ene kant produceren, aan de andere kant moeten we ook oog hebben en zorgen voor de mensen die niet genoeg te etenhebben en daarnaast moeten we Gods schepping niet uitbuiten. Kortom een heel moeilijk dilemma. Maar ik denk wel dat tot de conclusie getrokken kan worden dat de hele stikstofproblematiek niet alleen een probleem is van de boeren maar ook van iedere inwoner op deze ondanks alles hele mooie wereld.

 
Fotoalbum Seniorenmiddag bijeenkomst Fotoalbum Seniorenmiddag bijeenkomst
Kijk hier naar de foto's
 
Toezeggingsformulier AKB 2023 Toezeggingsformulier AKB 2023
 
Vertrek 8 kerkenraadsleden Vertrek 8 kerkenraadsleden

Beste gemeenteleden,

Komende januari/februari zullen 8 ambtsdragers afscheid nemen van de kerkenraad. 

Het vertrek van deze kerkenraadsleden vind plaats binnen alle colleges van onze kerk, t.w. ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De reden dat zij terugtreden is de lengte van hun ambtstermijn, variërend van 4 – 12 jaar.

Wij realiseren ons dat het vinden van nieuwe ambtsdragers niet eenvoudig is, maar zonder ambtsdragers kan een kerkgemeenschap niet functioneren. Natuurlijk, alles kan minder, maar gaat ten kosten van het gemeenschap zijn en het omzien naar elkaar.
Dit is zeker niet onze insteek, vandaar dat ik het belang van ambtsdragers bij voorbaat onderstreep.

De Exoduskerk is van ons allen en niet zoals vaak wordt gedacht van predikant en/of kerkenraad. Wij allen als gemeente zijn verantwoordelijk voor de invulling en het voortbestaan van deze gemeente.

De komende tijd kan er een beroep op u/jou worden gedaan, voor een kerkenraads- of andere functie binnen onze kerk. Ga a.u.b. met elkaar het gesprek aan om de mogelijkheden te bekijken en te zien hoeveel tijd jij kan en wil besteden aan jouw kerk. Mogen wij op jullie rekenen.

Jan Terlouw

Voorzitter Kerkenraad Exodusgemeente

 
Nieuws van het breicafé Nieuws van het breicaféNu we op de ontmoetingsdagen de mooie handwerken van het breicafé niet hebben kunnen laten zien, geven we u de gelegenheid om per mail of telefoon te bestellen. Hoe leuk is dat! Mooie cadeautjes voor de feestdagen!

Via deze link kunt u de 36 verschillende creaties met prijzen erbij bekijken.

Te bestellen via email: margreetzuidwijk@chello.nl of telefoonnummer 0649764255.
Afhalen of bezorgen in overleg.
Betalen kunt u bij het afhalen in Sommelsdijk per tikkie of contant.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u via deze website eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.