Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan
 
Aangepast beleidsplan van de “Exodusgemeente (PKN) te Middelharnis/Sommelsdijk”. Een nieuw beleidsplan is in de maak, maar nog niet gereed, daarom hieronder het “oude beleidsplan” aangepast aan de huidige situatie.

De Missie en de Visie zijn wel recent opnieuw vastgesteld.

Inhoudsopgave:
Missie
Visie
Organisatie en taakverdeling
Leden, leiding en samenwerkingsverbanden
Erediensten
Diaconaat
Middelen en beheer
Jeugd en jongeren beleid
Ouderenbeleid
Vorming en toerusting
Informatie en communicatie
 
 

Missie


De missie van de Exodusgemeente luidt als volgt (vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad voorjaar 2017):

De Exoduskerk is een gemeente van Jezus Christus behorende bij de PKN waarin geloof, hoop en liefde centraal staan.

Wij geloven in Jezus Christus die door zijn leven en zijn weg van kruis en opstanding Gods liefde heeft geopenbaard en ons oproept Hem na te volgen.
Wij hebben hoop op het koninkrijk van God! Door de liefde zijn we, hier en nu, verbonden met God en met elkaar.

Binnen onze gemeente geven we elkaar ruimte ons geloof te beleven en te ontdekken. 
Omdat geloven niet altijd voor iedereen een zeker weten is, geven we elkaar ruimte voor twijfel. 
We gaan respectvol om met elkaars mening en geloofsbeleving.


 

Visie


Vanuit geloof, hoop en liefde zijn we samen kerk, een gemeenschap die betrokkenheid toont met onze naasten. 
In de beleving van ons geloof en de zorg voor elkaar zoeken we naar verbinding en diepgang.

- Alles wat aandacht krijgt groeit, ook ons geloof. 
Vanuit het pastoraat werken we aan de verdieping in ons geloof, de kracht die we mogen ervaren uit de hoop en de troost vanuit de liefde moeten gevoed worden.

- Binnen de Exoduskerk bouwen we aan een persoonlijke relatie met God. 
We zien vanuit het diaconaat om naar elkaar en naar de wereld.

- We ontwikkelen ons geloof door contact te zoeken met anderen. 
We geven ruimte om het geloof op eigen wijze te beleven. 

 

Organisatie en taakverdeling


Op dit moment is hier geen tekst voor beschikbaar.
 

Leden, leiding en samenwerkingsverbanden


Leden:
De kerk kent gewone leden, doopleden, belijdende leden en gastleden. In beginsel is niemand uitgesloten van inschrijving.

Ook alle geïnteresseerden die al dan niet tijdelijk met ons willen ‘optrekken’ zijn van harte welkom (om mee te doen en mee te vieren).

Als iemand zich wil laten uitschrijven als lid, kan dat alleen met instemming van de betreffende persoon zelf. Met de betreffende persoon zal een gesprek plaatsvinden over de redenen van uitschrijving.

Leden die geen financiële bijdrage leveren aan het functioneren van onze gemeente zullen worden benaderd over de redenen daarvan en over de redenen om desondanks lid te willen blijven van onze gemeente.


De leden wonen verspreid over Goeree-Overflakkee met een concentratie in Middelharnis/Sommelsdijk. De ontmoeting op zondagmorgen is en blijft belangrijk en krijgt ondersteuning door met elkaar koffie, thee of limonade te drinken na de dienst.  Daarnaast krijgt de onderlinge ontmoeting vorm en inhoud door:
• als vrijwilliger deel te nemen aan de verschillende commissies en werkgroepen, het jeugdwerk, de cantorij, enz.
• deel te nemen aan activiteiten van ‘vorming en toerusting’
• mee te doen met de jaarlijkse ontmoetingsdagen, de startzondag, enz.
• deel te nemen aan bijzondere vieringen (soepmaaltijden in de veertigdagentijd, enz.)
• deel te nemen aan een groothuisbezoek, de gemeenteavonden, enz.
Van de leden wordt verwacht dat zij zich – met hun specifieke talenten – inzetten voor het wel en wee van onze gemeente en dat zij met compassie met elkaar omgaan. 


Kerkenraad:
Het bestuur (de leiding) van de gemeente en de verantwoordelijkheid voor alles wat er in de gemeente gebeurt, ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de voorzitter, de scriba, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling kerkrentmeesters.

In het dagelijks bestuur (het moderamen) bestaat uit: voorzitter kerkenraad, predikant, scriba en de voorzitters van de colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
De kerkenraad, het moderamen en de drie colleges afzonderlijk vergaderen periodiek. In hun vergaderingen maken zij ruimte voor momenten van bezinning.
De voorzitter van de kerkenraad en de predikant vertegenwoordigen onze gemeente naar ‘buiten’. 

Ook niet belijdende leden kunnen volgens de kerkorde worden toegelaten tot het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester. Bij de aanvaarding van het ambt zullen zij naast de algemene vragen een extra vraag moeten antwoorden. In de komende beleidsplan periode zal de reeds gestarte discussie over het al dan niet toepassen van deze mogelijkheid binnen onze gemeente worden voortgezet. Uitgangspunt voor de te maken keuze: breed draagvlak binnen de gemeente.

Bij de aanvang van hun taak zullen nieuwe leden van de kerkenraad – op basis van vrijwilligheid – een introductie cursus kunnen volgen.
In bijzondere omstandigheden is het mogelijk aan een ambtsdrager iemand toe te voegen die belast wordt met enkele ondersteunende taken, zonder zelf lid te zijn van de kerkenraad.

Met kerkenraadsleden die hun ambt (al dan niet na de reguliere termijn) neerleggen zal een exit-gesprek plaatsvinden en na een jaar zullen zij nog een keer worden uitgenodigd voor een gesprek.
Alle groepen en personen met een bijzondere opdracht vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Een zo eenvoudig mogelijk structuur met korte aansturingslijnen is en blijft het uitgangspunt.


Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn drie zogenaamde commissies actief en wel op de navolgende terreinen:
• Liturgie commissie
• Commissie Vorming en toerusting
• Commissie Informatie en communicatie
De kerkenraad belegt indien nodig een gemeenteavond waarop de leden worden geïnformeerd over het wel en wee van de gemeente.


Predikant:
De meest belangrijke aandachtsgebieden voor de predikant zijn en blijven: woordverkondiging, liturgie (vieren), pastoraat en vorming en toerusting.

Met de predikant wordt jaarlijks door een afvaardiging van de kerkenraad een jaargesprek gehouden mede op basis van het jaarlijks door de predikant uit te brengen rapport over de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn verricht, ook de plannen voor permanente educatie vormen een onderdeel van dit gesprek. 

De predikant neemt deel aan de voor onze gemeente van belang zijnde overlegvormen (classis, werkverband, enz.).


Samenwerkingsverbanden:
De Exodusgemeente is betrokken bij en neemt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:
• De oecumenische werkgroep Goeree-Overflakkee 
• De interkerkelijke commissie Taizé vieringen
• De interkerkelijke commissie stranddiensten
• De interkerkelijke werkgroep voor de organisatie van kerkdiensten voor “mensen met een beperking”.
Stichting Kerkdiensten Hernesseroord.
• Het samenwerkingsverband met de Emmaüs gemeente van Middelharnis (PKN) als het gaat om de gezamenlijke diensten in de stille week, bijzondere gezamenlijke diensten, kanselruil, de gezamenlijke catechese aan jongeren en het openstaan van het programma voor ‘vorming en toerusting’ voor elkaars leden, gezamenlijke jeugdactiviteiten
• Het overleg tussen de PKN kerken in Middelharnis/Sommelsdijk (Sage)
• De interkerkelijke werkgroep Diakonaal Project Veldwerker Goeree-Overflakkee
• Het overleg binnen de classis Delta en het werkverband Goeree-Overflakkee (PKN)
Teneinde de band met de andere kerken te onderhouden zal onze Exodusgemeente in beginsel aanwezig zijn bij de intrede en uittrede diensten van predikanten.

 

Erediensten


Het (verloop van het) kerkelijk jaar bepaalt de invulling van de wekelijkse en de bijzondere vieringen. Voor de wekelijkse vieringen en de vieringen van de sacramenten doop en avondmaal zijn standaard “orde van dienst” vastgesteld, al heeft een predikant altijd een zekere ruimte daarvan af te wijken.

In de erediensten staan centraal: woordverkondiging (uitleg, toepassing, verdieping, troost), vieren (woord en sacramenten), delen (brood en wijn), dienen (collecteren), ontmoeten (samen bidden, zingen, enz.).

Er is ruimte voor enkele vieringen per jaar met een experimenteel karakter. Ook de jeugd heeft binnen de cyclus van het kerkelijk jaar de ruimte te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.

Bij het aanzoeken van (gast-)predikanten wordt actief gezocht naar predikanten die een uitdagende en inspirerende preek kunnen houden. De inhoud is belangrijker dan de ‘platte’ uitleg. Inspiratie en spiritualiteit tijdens de eredienst worden hierdoor bevorderd. Indien de ‘eigen predikant’ in deze verder kan groeien, zal de kerkenraad ruimte bieden deze vaardigheid te versterken.

Het sacrament van de doop staat als uitgangspunt open voor iedereen (dus niet alleen voor kinderen die door hun ouders worden gebracht) die aangeeft gedoopt te willen worden.
De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust altijd bij de kerkenraad.
Ten aanzien van het dopen van kinderen moet tenminste één van de ouders dooplid of belijdend lid zijn van de Exodusgemeente en de doopbelofte uitspreken. 
Ook kinderen van een andere gemeente kunnen bij ons worden gedoopt, maar alleen als aan de kerkordelijke regels is voldaan en met instemming van de betreffende kerkenraad.
Verzoeken van niet leden worden in beginsel altijd in behandeling genomen; besluitvorming vindt plaats in de kerkenraad. 

Het sacrament van het avondmaal staat open voor alle aanwezigen. Ten aanzien van de deelname van kinderen wordt verwacht dat de ouders daarover van te voren thuis met hen spreken; uiteindelijk beslissen de ouders of hun kinderen deelnemen aan de viering; tijdens de Maaltijd van de Heer worden de kinderen door hun ouders begeleid. Verzoeken van niet leden voor het inzegenen van een huwelijk onder verantwoordelijkheid van onze Exodusgemeente worden altijd in behandeling genomen; besluitvorming vindt plaats in de kerkenraad. Ingeval een verzoek wordt gehonoreerd, worden alle kosten in rekening gebracht.

Verzoeken van niet leden voor het houden van een afscheidsdienst voor een overleden persoon worden altijd in behandeling genomen. Ingeval een verzoek wordt gehonoreerd, worden alle kosten in rekening gebracht.
Voor het leiden van diensten als gevolg van overlijden kunnen in plaats van de (een) predikant ook ouderlingen worden ingeschakeld.
De liturgie, de viering krijgt vorm en inhoud door de volgende aspecten (in willekeurige volgorde):
• de liturgische inrichting van de kerkzaal
• de inrichting van de eredienst zelf.

Er is een liturgie commissie ingesteld die zoveel mogelijk bestaat uit vertegenwoordigers van genoemde groepen en functionarissen met als doel: de kerkenraad en de predikant adviseren over een verantwoorde wijze van vieren van de erediensten in samenkomsten van de gemeente en te trachten hierbij zoveel mogelijk leden van de gemeente te betrekken. Daarbij onderhoudt de commissie contacten met alle groepen en personen die betrokken zijn bij de viering van de liturgie in de erediensten.


Pastoraat:
In het pastoraat (wat zijn ingang vindt bij de levens- en geloofsvragen van de mensen) onder verantwoordelijkheid van de predikant en het college van ouderlingen met ondersteuning van de groep ‘bezoekmedewerkenden’ (of pastoraal medewerkenden) wordt het ‘omzien naar elkaar’ handen en voeten gegeven maar op een zodanige manier dat de vrijheid en verantwoordelijkheid van de leden zelf met respect wordt tegemoet getreden.

Ouderlingen en predikant zoeken een open, wederkerige ontmoeting met de ander. Luisterend en reagerend, verdiept de ouderling en de predikant zich intens in het verhaal van de ander, probeert te begrijpen en mee te zoeken naar God en naar nieuwe wegen. De ander wordt daarbij zijn/haar eigen keuze en vrijheid gelaten.


Er bestaat geen verplichting gemeenteleden (en hun gezinnen) verplicht periodiek te bezoeken. Uitgangspunt is dat de aandacht (pastorale zorg) uitgaat naar hen die in bijzondere omstandigheden verkeren (zieken, ouderen, geboorte, overlijden, gezinsproblematiek, huwelijksjubileum, enz.) en zij die aangeven daaraan behoefte te hebben. 

Gemeenteleden die zich wensen uit te schrijven en gemeenteleden die niet meer aan kerkelijke activiteiten deelnemen worden bezocht.

Het bezoekwerk aan Nieuw Rijsenburgh heeft een gestructureerde aanpak.
Iedere wijkouderling organiseert voor de eigen wijk – al dan niet samen met een collega wijkouderling – één keer per twee jaar een ‘groothuisbezoek’. 

De wijkouderlingen stemmen de pastorale bezoeken met elkaar en met de predikant af in het zogenaamde ‘ouderlingenberaad’ dat periodiek bijeenkomt.

De jeugdouderling is naast de predikant belast met jeugdpastorale aangelegenheden.

Maar ook door het college van diakenen worden bezoeken afgelegd bij gemeenteleden, door henzelf en onder hun verantwoordelijkheid door een groep vrijwilligers die bij de jarigen boven de 70 jaar een bloemetje brengen.
De diakenen en de ouderlingen stemmen het bezoekwerk met elkaar af.
 

Diaconaat


Een dienende gemeente is een gemeenschap die dienstbaar (en barmhartig) is aan elkaar en aan de wereld (plaatselijk, eilandelijk, landelijk, internationaal). Ook hier gaat het om het ‘omzien naar elkaar’ en in het bijzonder naar de zwakste in de samenleving. In het diaconaat (wat zijn ingang vindt in de fysieke, materiële en sociale noden) wordt deze taak onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen handen en voeten gegeven.

Er is een regeling voor het vervoer van ouderen naar de kerkdiensten en voor de viering van het Avondmaal in het verpleeghuis/verzorgingshuis.

De organisatie van de vieringen van het Avondmaal in de eredienst berust bij het college van diakenen.
De diakenen dragen zorg voor het goed functioneren van de seniorenkring, de uitgaansdag voor ouderen en de kerstfeestviering met de ouderen.

Door de diakenen worden in het kader van de diaconale taak bezoeken afgelegd bij gemeenteleden en onder hun verantwoordelijkheid door een groep vrijwilligers die bij de jarigen boven de 70 jaar een bloemetje brengen. De diakenen en de ouderlingen stemmen het bezoekwerk met elkaar af.

Naast de plaatselijk en/of landelijke projecten krijgen ook internationale projecten – met name gericht op kinderen in de knel – nadrukkelijke aandacht door middel van financiële ondersteuning van deze projecten. Over de resultaten wordt de gemeente geïnformeerd.

Het college van diakenen beheert de diaconale gelden (goederen zijn er niet) en stelt jaarlijks een plan op voor de diaconale collecten, met inachtneming van de bijzondere projecten van Kerk-in-actie (en betrekt daar waar nodig de kinderen daarbij).

 

Middelen en beheer


Middelen
Van de gemeenteleden wordt verwacht dat zij – naar draagkracht – financiële middelen beschikbaar stellen voor het functioneren en de instandhouding van onze Exodusgemeente.
Leden die geen financiële bijdrage leveren aan onze gemeente zullen worden benaderd voor een gesprek over de redenen daarvan en over de redenen om desondanks lid te willen blijven van onze gemeente.


Het beleid is en blijft er op gericht te komen tot een verhoging van de gemiddelden vrijwillige bijdrage per gezin (naar het niveau dat gemiddeld in Zuid Holland wordt bijgedragen). Daarover zal nadere toelichting aan de gemeenteleden worden verstrekt.
Het College van Kerkrentmeesters is – als werkgever – verantwoordelijk voor het personeel van de kerk. Met de medewerkers/sters vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats.

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het zorgvuldig beheer van de kerkelijke financiële middelen van onze kerk. Jaarlijks wordt daarover verantwoording afgelegd en jaarlijks wordt tevens een begroting en een financiële lange termijn planning aan de kerkenraad aangeboden.


Beheer
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van de kerkelijke gebouwen, die overigens zeer onderhoudsgevoelig zijn. Er wordt dan ook gewerkt met een meerjarig onderhoudsplan.
Verhuur van ruimten die niet nodig zijn voor kerkelijke activiteiten wordt bevorderd.

 

Jeugd en jongeren beleid


Hoewel de jeugd wellicht minder behoefte heeft aan de eigen identiteit van de Exodusgemeente, is het streven er op gericht de Exodusgemeente thuisbasis te laten zijn voor onze jeugd. Zonder jeugd heeft onze gemeente geen toekomst.

Alle activiteiten gericht op de jeugd en onze jongeren worden onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad afgestemd en gecoördineerd binnen de Jeugdraad. 

De taken van de Jeugdraad zijn dan ook: het uitstippelen, uitwerken en uitvoeren van beleid ten aanzien van jeugd- en jongerenzaken, het stimuleren en coördineren van het kerkelijk jeugdwerk en het ondersteunen van het jeugdpastoraat.

Belangrijke activiteiten zijn (en worden uitgevoerd door aparte groepen):
• Organisatie jeugddiensten
• Organisatie jeugdkerk (tienerdienst, jadus, enz.)
• Oppasdienst
• Kindernevendienst
• Soosactiviteiten

Het jeugd- en jongerenbeleid kent de volgende doelstellingen:
De jeugd blijven stimuleren zelf bezig te zijn met diverse jeugdactiviteiten
Samenwerking met andere kerkgenootschappen om (gezamenlijke) jeugdactiviteiten te organiseren wordt bevorderd

Voor het jeugdpastoraat is een jeugdouderling beschikbaar
De groep lectoren is steeds op zoek naar jongeren die ook hun steentje willen bijdragen.
Jongeren ondersteunen de diakenen bij de diaconale collecten tijdens een kerkdienst en bij het Avondmaal

Binnen het rooster van het kerkelijk jaar is er in ieder geval ruimte voor zes jeugd/ gezinsdiensten (al dan niet in samenwerking met andere kerken) en diensten met een experimenteel karakter (met verantwoording achteraf)

De oppasdienst is gericht op het op een plezierige manier de kinderen tijdens de dienst bezig houden; er wordt niet doelgericht gewerkt aan geloofstoerusting

De leiding van de kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool streeft ernaar een inhoudelijke relatie aan te brengen tussen de kindernevendienst en de kerkdienst, zodat het gesprek binnen het gezin na afloop van de diensten een gemeenschappelijk thema kan hebben

De kinderen van de kindernevendienst nemen tijdens de kerkdienst een lantaarn aangestoken aan de Paaskaars mee naar de eigen ruimte

De jeugdcatechese gericht op geloofsinhoudelijke onderwerpen wordt gegeven door leden van onze gemeente die daartoe door de kerkenraad zijn aangezocht. De al jaren bestaande samenwerking met de Emmaüsgemeente wordt voortgezet

Er bestaan jeugdclubs (al dan niet in samenwerking met andere kerken) voor jongeren van de basisschool (WEB), voor de jongeren van groep acht, 1e,2e en 3e klas van het middelbaar onderwijs (SOOS).

Doelen voor deze clubs: de ontwikkeling van een groepsgevoel ondersteunen, aan hen onze christelijke normen en waarden door te geven en hen proberen ‘vast’ te houden voor onze geloofsgemeenschap

Catechisatie voor jongeren van de 1e,2e,3e en 4e klas van het middelbaar onderwijs is er samen met de Emmaüskerk in de Talk Inn.

Een jaarlijks te organiseren van activiteiten b.v. een jeugdkamp voor de jongeren die in dat jaar hebben deelgenomen aan de activiteiten van de jeugdclubs

Er bestaan tienerdiensten voor jongeren (mede met als doel de groep jongeren nadat ze de kindernevendienst hebben verlaten ‘vast’ te houden):
• Jadus: eerste, tweede en derde klas van het middelbaar onderwijs ( elke 2e zondag van de maand;
• Jadus+: vanaf de vierde klas van het middelbaar onderwijs, hiervoor worden dat afgesproken; 
Het streven is er op gericht de muzikale talenten van de jeugd te gebruiken door met elkaar muziek te maken en daar waar mogelijk ook in te zetten in de wekelijkse eredienst

 

Ouderenbeleid


Ouderen (senioren) in de leeftijd boven 65 jaar, leveren nog een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze kerkelijke gemeente en dat zal gestimuleerd blijven. En we kunnen niet zonder de inzet van onze ouderen voor de vele taken die moeten worden verricht.

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie vindt er iedere maand een seniorenbijeenkomst plaats voor leden ouder dan 70 jaar en wordt er één keer per jaar en wel in de maand mei een uitgaansdag georganiseerd. In december vindt een afzonderlijke viering van het kerstfeest plaats met onze ouderen.
Het is van belang dat ook ouderen deelnemen aan de lectorengroep.

 

Vorming en toerusting


• Vorming en toerusting zijn belangrijk voor geloofsbeleving, geloofsvolharding, geloofsoverdracht en geloofsopvoeding. Te onderscheiden doelgroepen:
• jongeren (jeugdclubs, jeugdcatechese, jeugddiensten, tienerdienst, kindernevendienst, enz.)
• ouderen (seniorenkring, senioren kerstviering, uitgaansdag senioren)
• gezinnen (gespreksgroepen voor jong volwassenen, gezinnen met kinderen, enz.)
• vrouwen (vrouwengespreksgroep, koffiegroepen)
• leden in het algemeen (volwassen catechese, belijdeniscatechese, gesprekgroepen, leeskringen, bijbelstudiegroepen, filmavonden, enz.)
Daarnaast staan voor de leden van onze kerk open de activiteiten die worden georganiseerd en aangeboden door de commissie Vorming en Toerusting van de Emmaüsgemeente.

Uitdaging:
Er wordt een ‘Taakgroep Vorming en Toerusting’ ingesteld zoveel mogelijk bestaande uit vertegenwoordigers van de groep gemeenteleden die thans vorm en inhoud geven aan de activiteiten op het terrein van ‘vorming en toerusting’ teneinde gemeenteleden toe te rusten tot mondige christenen en tot opbouw van de gemeente van Christus en te komen tot eenheid in verscheidenheid
 

Informatie en communicatie


Mensen worden bedolven onder informatie. En toch groeit de behoefte aan informatie. Dit stelt hoge eisen aan de informatievoorziening en de communicatie (intern en extern).
Daarbij zullen de volgende doelen worden nagestreefd:
• nieuwe leden krijgen een informatiepakket

Nieuwsbrief
Beamer

• periodiek verschijnt het ‘mededelingenblad’ via een link op de website is dit blad voor het grootste deel te lezen, onder abonnement is het ook op papier verkrijgbaar. Het blad is gevuld met informatie over het wel en wee van onze gemeente; maar ook algemene informatie over bijv. ontwikkelingen binnen de PKN en ontwikkelingen rond actuele (geloofs-)thema’s krijgen daarin aandacht; 

Naast de inhoud zal ook bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de vormgeving zodat er minder sprake zal zijn van een mededelingenblad en meer van een echt kerkelijk orgaan waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de inhoud van ons kerk-zijn


Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief met actuele informatie over kerkdiensten en verschillende activiteiten binnen onze kerk. Voor belangrijke informatie wordt ook wel eens een extra nieuwsbrief gestuurd b.v. bij een overlijden aan het begin van een week. Leden kunnen zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.
• iedere zondagmorgen worden voorafgaande aan de dienst korte mededelingen gedaan namens de kerkenraad.

Voor de dienst wordt ook een verkorte versie van de nieuwsbrief via de beamer getoond.
• iedere zondagmorgen wordt voorbeden gedaan voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden
• alle kerkdiensten worden gepubliceerd in de plaatselijke krant(en); ook andere van belang zijnde informatie over onze Exodusgemeente wordt doorgegeven aan de eilandelijke kranten
• de zondagmorgendiensten worden uitgezonden via het internet.
• in de ontmoetingsruimte is er een mogelijkheid voor het aanbrengen van posters met informatie en/of mededelingen en is er een brochurestandaard met van belang zijnde informatie
• bij bijzondere gelegenheden (bijv. de ontmoetingsdagen) zal er ook gebruik worden gemaakt van raamposters (bij de gemeenteleden thuis)
• in de gemeentegids van de burgerlijke gemeente is informatie opgenomen over onze gemeente
• mensen kunnen contact zoeken met onze gemeente via de website
• de website wordt doorlopend geactualiseerd met van belang zijnde informatie over onze gemeente, met de opname van de kerkdiensten die hebben plaatsgevonden, met het rooster van kerkdiensten, enz.
• aan het begin van het winterseizoen zal een uitgave plaatsvinden met een overzicht van alle activiteiten voor het komende winterseizoen

Er is een ‘Commissie Informatie en communicatie’ ingesteld zoveel mogelijk bestaande uit de PR functionaris, de fotograaf, de website beheerder, de redactie van het mededelingenblad, de scriba en een lid van de kerkenraad en met als doel de coördinatie en de uitvoering van het beleid ter zake van de informatievoorziening en de communicatie te verzorgen
.
 

terug