Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken

Privacyverklaring Exodusgemeente (PKN) te Middelharnis/Sommelsdijk


Persoonsgegevens
Door de Exodusgemeente worden persoonsgegevens van u, als lid van onze gemeente, bijgehouden.
Het gaat om de volgende gegevens:
 
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kerkelijke gegevens
 • Betaalgegevens

De manier waarop wij als Exodusgemeente omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018, met het oog op uw privacy, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verordening worden de rechten voor u als lid van de Exodusgemeente, van wie gegevens worden bijgehouden, sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de Exoduskerk om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten
In deze privacyverklaring van de Exodusgemeente geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van toepassing.
 
 1. De Exodusgemeente gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat leden van de Exodusgemeente er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden gebruikt zonder uw toestemming.
 2. Omdat we als Exodusgemeente met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten, wanneer er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’.
 3. Personen binnen de Exodusgemeente die met persoonsgegevens werken van de kerk, zijn  gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.
 4. De Exodusgemeente mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?
 • Op de openbaar toegankelijke website van de Exodusgemeente worden slechts de namen en adressen vermeld van diegenen, die een functie binnen de Exodusgemeente vervullen.
 • Persoonlijke informatie in weekbrieven, zondagsbrieven etc. m.b.t. ziekte en pastorale zorg zijn slechts toegankelijk op een via inlogcodes beveiligd gedeelte van de website. Daarnaast is goed vastgelegd en gedocumenteerd wie er tot welke gegevens toegang heeft.
 • In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website of tijdens een publiek toegankelijke kerkdienst worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.
 • Dit geldt ook voor ons publiek toegankelijke kerkblad, ‘het mededelingenblad’ en onze wekelijkse nieuwsbrief. Persoonlijke informatie m.b.t. ziekte en pastorale zorg en foto’s van personen zult u zonder uw toestemming daar niet in aantreffen.


Indien de Exodusgemeente uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de Exoduskerk een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.

Exodus Gemeente PKN
Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
info@exoduskerk.nl

terug