zondag 15 december 2019 zondag 15 december 2019
 Orde van dienst voor 15 december 2019

Organist: Rien Abramse

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stil gebed (gemeente gaat staan)

Lied 158a: 1 en 3  (God, zij geloofd uit alle macht)

Bemoediging

De derde Adventskaars wordt aangestoken door Cas Admiraal

(Iets zeggen over de schikking van deze dienst)

Lied 283: 1 en 2 (In de veelheid van geluiden)

Gebed om ontferming besloten met zingen 301a.

Lied 283: 3 en 4 (In de veelheid van geluiden)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de bijbel

Kinderen komen naar voren

Ik vraag de kinderen naar voren te komen en Marloes de Koeijer. Marloes vertelt ons meer over deze derde keer al weer dat we horen over de profeet Micha.

Projectlied wordt gezongen dat moet het derde couplet zijn. Hoe krijgen de mensen dit? Via beamer?

Kinderen daarna naar de kindernevendienst met lantaarn, aan de paaskaars aansteken en met de snoeppot.

Eerste lezing Micha 6:1-8

1Hoor toch wat de HEER zegt!

Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,

laat de heuvels getuige zijn.

2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,

hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.

De HEER heeft een geschil met zijn volk,

hij klaagt Israël aan:

3'Mijn volk, wat heb ik je misdaan?

Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!

4Ik heb je weggeleid,

bevrijd uit de slavernij in ​Egypte.

Ik zond ​Mozes, ​Aäron​ en ​Mirjam

om jullie voor te gaan.

5Ben je dan vergeten, mijn volk,

wat ​Balak​ besloot, de ​koning​ van ​Moab,

wat ​Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?

Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?

Ken je de ​gerechtigheid​ van de HEER niet meer?'

6'Wat kan ik de HEER aanbieden,

waarmee hulde brengen aan de verheven God?

Moet ik hem tegemoet treden met ​brandoffers,

zou hij eenjarige stieren aanvaarden?

7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,

met olie, stromend in tienduizend beken?

Moet ik mijn oudste ​kind​ geven voor wat ik heb misdaan,

de vrucht van mijn schoot voor mijn ​zondig​ leven?'

8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

 
Lied 825: 1,2,3 (De wereld is van Hem vervuld)
 

Tweede lezing Matteüs 11:2-11

2Toen Johannes in de ​gevangenis​ over het optreden van de ​messias​ hoorde, stuurde hij enkele van zijn ​leerlingen​ naar hem toe 3met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' 4Jezus​ antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met ​huidvraat​ worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.'

7Toen ze weer vertrokken, begon ​Jezus​ met de mensen over Johannes te spreken: 'Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een ​profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een ​profeet. 10Hij is degene over wie geschreven staat: "Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen." 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan ​Johannes de Doper; maar in het ​koninkrijk van de hemel​ is de kleinste nog groter dan hij.

 
Lied 454: 1, 2, 3 (de emensen die gaan in het duister)

Overweging

Lied 445:1, 2, 4 (De nacht is haast ten einde)

Gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden, gevolgd door een stil gebed

Collecten

Slotlied 460: 1, 2, 4, 5 (na elk couplet refrein) De nacht loopt ten einde

Zegen
terug