Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan
 
Dit is het beleidsplan 2019 - 2023 van de “Exodusgemeente (PKN) te Middelharnis/Sommelsdijk”. 

Inhoudsopgave:
Missie
Visie
Organisatie en taakverdeling
Leden, leiding en samenwerkingsverbanden
Erediensten
Diaconaat
Middelen en beheer
Jeugd en jongeren beleid
Ouderenbeleid
Vorming en toerusting
Informatie en communicatie
 
 

Missie


De Exoduskerk is een gemeente van Jezus Christus behorende bij de PKN waarin geloof, hoop en liefde centraal staan.

Wij geloven in Jezus Christus die door zijn leven en zijn weg van kruis en opstanding Gods liefde heeft geopenbaard en ons oproept Hem na te volgen.
Wij hebben hoop op het koninkrijk van God! Door de liefde zijn we, hier en nu, verbonden met God en met elkaar.

Binnen onze gemeente geven we elkaar ruimte ons geloof te beleven en te ontdekken. 
Omdat geloven niet altijd voor iedereen een zeker weten is, geven we elkaar ruimte voor twijfel. 
We gaan respectvol om met elkaars mening en geloofsbeleving. 

Visie


Vanuit geloof, hoop en liefde zijn we samen kerk, een gemeenschap die betrokkenheid toont met onze naasten. 
In de beleving van ons geloof en de zorg voor elkaar zoeken we naar verbinding en diepgang.

- Alles wat aandacht krijgt groeit, ook ons geloof. 
Vanuit het pastoraat werken we aan de verdieping in ons geloof, de kracht die we mogen ervaren uit de hoop en de troost vanuit de liefde moeten gevoed worden.

- Binnen de Exoduskerk bouwen we aan een persoonlijke relatie met God. 
We zien vanuit het diaconaat om naar elkaar en naar de wereld.

- We ontwikkelen ons geloof door contact te zoeken met anderen. 
We geven ruimte om het geloof op eigen wijze te beleven. 

 

Organisatie en taakverdeling

Leden, leiding en samenwerkingsverbanden


Leden:
De kerk kent gewone leden, doopleden, belijdende leden en gastleden. In beginsel is niemand uitgesloten van inschrijving. 
Ook alle geïnteresseerden die al dan niet tijdelijk met ons willen ‘optrekken’ zijn van harte welkom (om mee te doen en mee te vieren).
Als iemand zich wil laten uitschrijven als lid, kan dat alleen met instemming van de betreffende persoon zelf. Met de betreffende persoon zal een gesprek plaatsvinden over de redenen van uitschrijving.
Leden die geen financiële bijdrage leveren aan het functioneren van onze gemeente zullen worden benaderd over de redenen daarvan en over de redenen om desondanks lid te willen blijven van onze gemeente. 
De leden wonen verspreid over Goeree-Overflakkee met een concentratie in Middelharnis/Sommelsdijk. De ontmoeting op zondagmorgen is en blijft belangrijk en krijgt ondersteuning door met elkaar koffie, thee of limonade te drinken na de dienst.  Daarnaast krijgt de onderlinge ontmoeting vorm en inhoud door:
• als vrijwilliger deel te nemen aan de verschillende commissies en werkgroepen, het jeugdwerk, enz.
• deel te nemen aan activiteiten van ‘vorming en toerusting’
• mee te doen met de jaarlijkse ontmoetingsdagen, de startzondag, enz.
• deel te nemen aan bijzondere vieringen (soepmaaltijden in de veertigdagentijd, enz.)
• deel te nemen aan een groothuisbezoek, de gemeenteavonden, enz.
De bloemen van elke zondag worden gebracht bij een van de leden van onze kerk ter ondersteuning. Bij de bloemengroet wordt een kaart gevoegd, die na de dienst ondertekend kan worden door de aanwezige leden.
Leden worden uitgenodigd om elk met zijn of haar talenten een bijdrage te leveren voor het wel en wee van onze gemeente.  

Kerkenraad:
Het bestuur (de leiding) van de gemeente en de verantwoordelijkheid voor alles wat er in de gemeente gebeurt, ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de voorzitter, de scriba, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters.
Het dagelijks bestuur (het moderamen) bestaat uit: voorzitter kerkenraad, predikant, scriba en de voorzitters van de colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
De kerkenraad, het moderamen en de drie colleges afzonderlijk vergaderen periodiek. In hun vergaderingen maken zij ruimte voor momenten van bezinning.
De voorzitter van de kerkenraad en de predikant vertegenwoordigen onze gemeente naar ‘buiten’. 
Ook niet-belijdende leden kunnen volgens de kerkorde worden toegelaten tot het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester. Bij de aanvaarding van het ambt zullen zij naast de algemene vragen een extra vraag moeten antwoorden. Bij de aanvang van hun taak zullen nieuwe leden van de kerkenraad – op basis van vrijwilligheid – een introductiecursus kunnen volgen.
Met kerkenraadsleden die hun ambt, al dan niet na de reguliere termijn, neerleggen zal een exitgesprek plaatsvinden.
Alle groepen en personen met een bijzondere opdracht vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Een zo eenvoudig mogelijke structuur met korte aansturingslijnen is en blijft het uitgangspunt.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn diverse commissies actief zoals:
-    Liturgie commissie
-    Commissie Vorming en toerusting
-    Preekvoorziening


De kerkenraad belegt indien nodig een gemeenteavond waarop de leden worden geïnformeerd over het wel en wee van de gemeente.

Predikant:
De belangrijkste aandachtsgebieden voor de predikant zijn en blijven: woordverkondiging, liturgie (vieren), pastoraat en vorming en toerusting.
Met de predikant wordt jaarlijks door een afvaardiging van de kerkenraad een jaargesprek gehouden mede op basis van het jaarlijks door de predikant uit te brengen rapport over de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn verricht, ook de plannen voor permanente educatie vormen een onderdeel van dit gesprek. 
De predikant neemt deel aan de voor onze gemeente van belang zijnde overlegvormen (classis, werkverband, enz.).

Samenwerkingsverbanden:
De Exodusgemeente is betrokken bij en neemt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:
• De oecumenische werkgroep Goeree-Overflakkee 
• De interkerkelijke commissie stranddiensten
• De interkerkelijke werkgroep voor de organisatie van kerkdiensten voor “mensen met een beperking”.
• Stichting Kerkdiensten Hernesseroord.
• Het samenwerkingsverband met de Emmaüs gemeente van Middelharnis (PKN) als het gaat om de gezamenlijke diensten in de stille week, bijzondere gezamenlijke diensten, kanselruil, de gezamenlijke catechese aan jongeren en het openstaan van het programma voor ‘vorming en toerusting’ voor elkaars leden, gezamenlijke jeugdactiviteiten
• Het overleg tussen de PKN kerken in Middelharnis/Sommelsdijk (Sage)
• De interkerkelijke werkgroep Diaconaal Project Veldwerker Goeree-Overflakkee
  Het overleg binnen de PKN, het zgn. SAGE overleg van het midden van ons eiland. Verschillende colleges wisselen ervaringen uit.
• Het overleg binnen de classis Delta en het werkverband Goeree-Overflakkee (PKN)
Teneinde de band met de andere kerken te onderhouden zal onze Exodusgemeente in beginsel aanwezig zijn bij de intrede- en afscheidsdiensten van predikanten. 

 

Erediensten


Het hart van het gemeentelijke leven krijgt gestalte in de samenkomst tijdens de (wekelijkse) vieringen in de vorm van een eredienst. Door lezen en verkondiging uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament willen we breed aansprekende en inspirerende diensten houden. Hoe we dit willen bereiken, wordt hieronder beschreven. Dit onderdeel kan te allen tijde aangepast worden aan de hedendaagse ontwikkelingen. 


In en om de dienst:
-    De dienst wordt gehouden op zondagmorgen om 10.00 uur en is gericht op de hele breedte van onze Exodusgemeente. Waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van verschillende (leeftijds-)groepen. Het karakter van de dienst is inspirerend en verbindend. Tijdens de dienst staat de het vieren, dienen, woordverkondiging,  en ontmoeten centraal. 
-    De schriftlezing wordt door een lector en/of predikant gedaan. Verduidelijking van de context en/of projectie van de tekst met de beamer zijn ondersteunend aan de schriftlezing. De verkondiging bevat zoveel mogelijk een (praktisch toepasbare) boodschap voor de komende periode. 
-    Tijdens de dienst wordt een diversiteit aan liederen gezongen gewoonlijk uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. Ook worden liederen buiten het liedboek gezongen. 
-    De cantorij verleent haar medewerking tijdens een door de kerkenraad vastgesteld aantal diensten per jaar. Andere vormen van muzikale invulling worden op prijs gesteld, bij voorkeur door gemeenteleden. 
-    De Exodusgemeente staat open voor vernieuwende experimenten tijdens de dienst. 


Bijzondere vieringen:
Naast de wekelijkse vieringen zijn er door het jaar heen verschillende bijzondere vieringen binnen onze Exodusgemeente. Deze worden opgedeeld in de doop, het avondmaal, een viering bij het huwelijk en een uitvaartdienst.
-    De doop: Het uitgangspunt is dat iedereen die aangeeft gedoopt te willen worden, gedoopt kan worden. In principe vindt de doop iedere eerste zondag van de oneven maanden plaats. 
Bij het dopen van kinderen dient één van de ouders doop- of belijdend lid te zijn van onze Exodusgemeente en de doopbelofte uit te spreken. 
-    Het avondmaal: Een ieder mag deelnemen aan het heilig avondmaal. Ouders geven thuis uitleg aan kinderen en beslissen of de kinderen onder begeleiding van de ouders deelnemen aan het avondmaal. In principe iedere eerste zondag van de even maanden. 
-    Viering van het huwelijk: Voor leden van de Exodusgemeente is het mogelijk hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. De exodusgemeente maakt geen onderscheid tussen een huwelijk van man en vrouw of mensen van hetzelfde geslacht. 
Verzoeken van niet-leden worden in behandeling genomen door de kerkenraad. Ingeval een verzoek wordt gehonoreerd, worden alle kosten in rekening gebracht. 
-    Uitvaartdienst: De uitvaartdienst wordt in principe door de predikant geleid. Verzoeken van niet-leden worden in behandeling genomen door de kerkenraad. Ingeval een verzoek wordt gehonoreerd, worden alle kosten in rekening gebracht. 
-    Jeugddienst: Door het jaar heen worden ten minste zes jeugddiensten gehouden. Het thema is veelal hedendaags en prikkelend. De jeugd wordt nauw betrokken bij de invulling van de dienst om de verbinding onderling en met onze gemeente te versterken. 
-    Andere bijzondere vieringen: Kerstnachtdienst, Stille week, Biddag, Oogstdienst, Startzondag, Laatste kerkelijke zondag van het jaar en dergelijke.
 
Er is een liturgiecommissie ingesteld die zoveel mogelijk bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende groepen en functionarissen met als doel de kerkenraad en de predikant adviseren over een verantwoorde wijze van vieren van de erediensten in samenkomsten van de gemeente en te trachten hierbij zoveel mogelijk leden van de gemeente te betrekken. Daarbij onderhoudt de commissie contacten met alle groepen en personen die betrokken zijn bij de viering van de liturgie in de erediensten.


Pastoraat:
In het pastoraat, dat zijn ingang vindt bij de levens- en geloofsvragen van de mensen, wordt onder verantwoordelijkheid van de predikant en het college van ouderlingen met ondersteuning van de groep ‘bezoekmedewerkenden’ (of pastoraal medewerkenden) het ‘omzien naar elkaar’ handen en voeten gegeven, op een zodanige manier dat de vrijheid en verantwoordelijkheid van de leden zelf met respect wordt tegemoet getreden.
Ouderlingen en predikant zoeken een open, wederkerige ontmoeting met de ander. Luisterend en reagerend, verdiepen de ouderling en de predikant zich intens in het verhaal van de ander, proberen ze te begrijpen en mee te zoeken naar God en naar nieuwe wegen. De ander wordt daarbij zijn/haar eigen keuze en vrijheid gelaten.


Er bestaat geen verplichting gemeenteleden (en hun gezinnen) periodiek te bezoeken. Uitgangspunt is dat de aandacht (pastorale zorg) uitgaat naar hen die in bijzondere omstandigheden verkeren (zieken, ouderen, geboorte, overlijden, gezinsproblematiek, huwelijksjubileum, enz.) en zij die aangeven daaraan behoefte te hebben. 
Gemeenteleden die zich wensen uit te schrijven en gemeenteleden die niet meer aan kerkelijke activiteiten deelnemen worden bezocht.
Het bezoekwerk aan Nieuw Rijsenburgh heeft een gestructureerde aanpak.
Iedere wijkouderling organiseert voor de eigen wijk – al dan niet samen met een collega wijkouderling – één keer per twee jaar een ‘groothuisbezoek’. 
De wijkouderlingen stemmen de pastorale bezoeken met elkaar en met de predikant af in het zogenaamde ‘ouderlingenberaad’ dat periodiek bijeenkomt.
De jeugdouderlingen zijn naast de predikant belast met jeugdpastorale aangelegenheden.
Ook door het college van diakenen worden bezoeken afgelegd bij gemeenteleden, door henzelf en onder hun verantwoordelijkheid door een groep vrijwilligers die bij de jarigen boven de 75 jaar een bloemetje brengen.
De diakenen en de ouderlingen stemmen het bezoekwerk met elkaar af. 
 

Diaconaat


Een dienende gemeente is een gemeenschap die dienstbaar en barmhartig is aan elkaar en aan de wereld (plaatselijk, eilandelijk, landelijk, internationaal). Ook hier gaat het om het ‘omzien naar elkaar’ en in het bijzonder naar de zwaksten in de samenleving. In het diaconaat, wat zijn ingang vindt in de fysieke, materiële en sociale noden, wordt deze taak onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen handen en voeten gegeven.
Er is een regeling voor het vervoer van ouderen naar de kerkdiensten, ook is het bijvoorbeeld een mogelijkheid tot de viering van het Avondmaal in het verpleeghuis/verzorgingshuis of thuis. De organisatie van de vieringen van het Avondmaal in de eredienst berust bij het college van diakenen.
De diakenen dragen zorg voor het goed functioneren van de seniorenkring, de uitgaansdag voor ouderen en de kerstfeestviering met de ouderen.
Door de diakenen worden in het kader van de diaconale taak bezoeken afgelegd bij gemeenteleden en onder hun verantwoordelijkheid door een groep vrijwilligers die bij de jarigen boven de 75 jaar een bloemetje brengen. Ook is er aandacht voor huwelijksjubilea vanaf 40 jaar. De diakenen en de ouderlingen stemmen het bezoekwerk met elkaar af.

Naast de plaatselijk en/of landelijke projecten krijgen ook internationale projecten – met name gericht op kinderen in de knel – nadrukkelijke aandacht door middel van financiële ondersteuning van deze projecten. Veel van deze projecten worden gesteund door Kerk in Actie. Over de resultaten wordt de gemeente geïnformeerd.
De diaconie participeert ook in de organisatie van “schuldhulpmaatje”, waarbij aandacht is voor mensen die in financiële problemen verkeren.
Het college van diakenen beheert de diaconale gelden (goederen zijn er niet) en stelt jaarlijks een plan op voor de diaconale collecten, met inachtneming van de bijzondere projecten van Kerk-in-actie en zij betrekken daar, waar mogelijk, de kinderen bij. 

 

Middelen en beheer


Middelen:
Van de gemeenteleden wordt verwacht dat zij – naar draagkracht – financiële middelen beschikbaar stellen voor het functioneren en de instandhouding van onze Exodusgemeente.
Leden die geen financiële bijdrage leveren aan onze gemeente zullen worden benaderd voor een gesprek over de redenen daarvan en over de redenen om desondanks lid te willen blijven van onze gemeente. 
Het beleid is en blijft er op gericht te komen tot een verhoging van de gemiddelden vrijwillige bijdrage per gezin. Daarover zal nadere toelichting aan de gemeenteleden worden verstrekt.
Het College van Kerkrentmeesters is – als werkgever – verantwoordelijk voor het personeel van de kerk. Met de medewerkers/sters vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats.
Het College van Kerkrentmeesters is belast met het zorgvuldig beheer van de kerkelijke financiële middelen van onze kerk. Jaarlijks wordt daarover verantwoording afgelegd en jaarlijks wordt tevens een begroting en een financiële langetermijnplanning aan de kerkenraad aangeboden.

Beheer:
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van de kerkelijke gebouwen, die overigens zeer onderhoudsgevoelig zijn. Er wordt dan ook gewerkt met een meerjarig onderhoudsplan. 
Verhuur van ruimten die niet nodig zijn voor kerkelijke activiteiten, wordt bevorderd.

 

Jeugd en jongeren beleid


Jeugd en jongerenbeleid:
We streven er naar de Exodusgemeente een goed thuisbasis te laten zijn voor onze jeugd. 
Zonder jeugd heeft onze gemeente met zijn eigen identiteit geen toekomst.
Alle activiteiten gericht op de jeugd en onze jongeren worden onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad afgestemd en gecoördineerd binnen de Jeugdraad. 
De taken van de Jeugdraad zijn dan ook: het uitstippelen, uitwerken en uitvoeren van beleid ten aanzien van jeugd- en jongerenzaken, het stimuleren en coördineren van het kerkelijk jeugdwerk en het ondersteunen van het jeugdpastoraat.
Belangrijke activiteiten zijn:
• Organisatie jeugddiensten
• Organisatie jeugdkerk (tienerdienst, jadus,  enz.)
• Oppasdienst
• Kindernevendienst
• Soosactiviteiten


Het jeugd- en jongerenbeleid kent de volgende doelstellingen:
De jeugd blijven stimuleren zelf bezig te zijn met diverse jeugdactiviteiten
Samenwerking met andere kerkgenootschappen om gezamenlijke jeugdactiviteiten te organiseren wordt bevorderd
Voor het jeugdpastoraat zijn jeugdouderlingen beschikbaar

De groep lectoren is steeds op zoek naar jongeren die ook hun steentje willen bijdragen.
Jongeren ondersteunen de diakenen bij de diaconale collecten tijdens een kerkdienst en bij het Avondmaal
Binnen het rooster van het kerkelijk jaar is er in ieder geval ruimte voor zes jeugd/ gezinsdiensten, al dan niet in samenwerking met andere kerken, en diensten met een experimenteel karakter (met verantwoording achteraf)

De oppasdienst is gericht op het bezig houden van de jongste kinderen tijdens de dienst, er wordt niet doelgericht gewerkt aan geloofstoerusting

De leiding van de kindernevendienst voor, de kinderen van de basisschool, streeft ernaar een inhoudelijke relatie aan te brengen tussen de kindernevendienst en de kerkdienst, zodat het gesprek binnen het gezin na afloop van de diensten een gemeenschappelijk thema kan hebben
De kinderen van de kindernevendienst nemen tijdens de kerkdienst een kaars, aangestoken aan de Paaskaars mee naar de eigen ruimte

De jeugdcatechese gericht op geloofsinhoudelijke onderwerpen wordt gegeven door leden van onze gemeente die daartoe door de kerkenraad zijn aangezocht. De al jaren bestaande samenwerking met de Emmaüsgemeente wordt voortgezet

Er bestaan jeugdclubs, al dan niet in samenwerking met andere kerken, voor jongeren van de basisschool (WEB), voor de jongeren van groep acht, 1e,2e en 3e klas van het middelbaar onderwijs (SOOS).
Doelen voor deze clubs: de ontwikkeling van een groepsgevoel ondersteunen, aan hen onze christelijke normen en waarden door te geven en hen proberen ‘vast’ te houden voor onze geloofsgemeenschap

Catechisatie voor jongeren van de 1e,2e,3e en 4e klas van het middelbaar onderwijs is er samen met de Emmaüskerk in de Meet-in. 
Jaarlijks worden activiteiten buiten de kerk georganiseerd voor leden van de jeugdclubs.

Er bestaan tienerdiensten voor jongeren, mede met als doel de groep jongeren nadat ze de kindernevendienst hebben verlaten ‘vast’ te houden:
- Jadus: eerste, tweede en derde klas van het middelbaar onderwijs ( elke 2e zondag van de maand;
- Jadus+: vanaf de vierde klas van het middelbaar onderwijs, hiervoor worden afspraken gemaakt met jongeren. 
De Meet-Inn. Een vorm van geloofsverdieping voor de leeftijd 12 t-m 16 jaar. Met elkaar maken ze een uitdagend programma waarvan de inbreng van de jeugd zeer gewenst is.
De catecheses worden georganiseerd in samenwerking met de Emmaüskerk en de gereformeerde kerk uit Melissant.

Het streven is er op gericht de muzikale talenten van de jeugd te gebruiken door met elkaar muziek te maken en daar waar mogelijk ook in te zetten in de wekelijkse eredienst 

 

Ouderenbeleid


Ouderen (senioren) in de leeftijd boven 70 jaar, leveren nog een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze kerkelijke gemeente en dat zal gestimuleerd blijven. En we kunnen niet zonder de inzet van onze ouderen voor de vele taken die moeten worden verricht.
Onder verantwoordelijkheid van de diaconie vindt er iedere maand een seniorenbijeenkomst plaats voor leden ouder dan 70 jaar en wordt er, één keer per jaar, en wel in de maand mei een uitgaansdag georganiseerd. In december vindt een afzonderlijke viering van het kerstfeest plaats met onze ouderen.

 

Vorming en toerusting


• Vorming en toerusting zijn belangrijk voor geloofsbeleving, geloofsvolharding, geloofsoverdracht en geloofsopvoeding. We onderscheiden de volgende doelgroepen:
• jongeren (jeugdclubs, jeugdcatechese, jeugddiensten, tienerdienst, kindernevendienst, enz.)
• ouderen (seniorenkring, senioren kerstviering, uitgaansdag senioren)
• gezinnen (gespreksgroepen voor jong volwassenen, gezinnen met kinderen, enz.)
• vrouwen (vrouwengespreksgroep, koffiegroepen)
• leden in het algemeen (volwassen catechese, belijdeniscatechese, gesprekgroepen, leeskringen, bijbelstudiegroepen, filmavonden, enz.)
Daarnaast staan voor de leden van onze kerk de activiteiten die worden georganiseerd en aangeboden door de commissie Vorming en Toerusting van de Emmaüsgemeente open.

Uitdaging:
Er bestaat een ‘Commissie Vorming en Toerusting’ met zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de groep gemeenteleden die thans vorm en inhoud geven aan de activiteiten op het terrein van ‘vorming en toerusting’ teneinde gemeenteleden toe te rusten tot mondige christenen en tot opbouw van de gemeente van Christus en te komen tot eenheid in verscheidenheid.
 

Informatie en communicatie


Mensen worden bedolven onder informatie. En toch groeit de behoefte aan informatie. Dit stelt hoge eisen aan de informatievoorziening en de communicatie zowel intern als extern.

Op dit moment maken we gebruik van o.a. de onderstaande middelen:
- nieuwe leden krijgen een informatiepakket van onze gemeente
- Periodiek verschijnt het ‘Mededelingenblad’. Via een link op de website is dit blad voor het grootste deel te lezen, onder abonnement is het ook op papier verkrijgbaar. Het blad is gevuld met informatie over het wel en wee van onze gemeente; maar ook algemene informatie over bijv. ontwikkelingen binnen de PKN en ontwikkelingen rond actuele geloofsthema’s krijgen daarin aandacht; 
- Wekelijks verschijnt een nieuwsbrief met actuele informatie over kerkdiensten en verschillende activiteiten binnen onze kerk. Voor belangrijke informatie wordt ook wel eens een extra nieuwsbrief gestuurd b.v. bij een overlijden aan het begin van een week. Leden kunnen zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.
- iedere zondagmorgen worden voorafgaande aan de dienst korte mededelingen gedaan namens de kerkenraad.
- Voor de dienst wordt ook een verkorte versie van de nieuwsbrief via de beamer getoond.
- Iedere zondagmorgen wordt voorbeden gedaan voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden
- Alle kerkdiensten worden gepubliceerd in de plaatselijke kranten, ook andere van belang zijnde informatie over onze Exodusgemeente wordt doorgegeven aan de eilandelijke kranten
- De zondagmorgendiensten worden uitgezonden via het internet.
- In de ontmoetingsruimte is er een mogelijkheid voor het aanbrengen van posters met informatie en/of mededelingen en is er een brochurestandaard met van belang zijnde informatie
- Bij bijzondere gelegenheden bijv. de ontmoetingsdagen, zal er ook gebruik worden gemaakt van raamposters bij de gemeenteleden thuis.
- In de gemeentegids van de burgerlijke gemeente is informatie opgenomen over onze gemeente
- Mensen kunnen contact zoeken met onze gemeente via de website
- De website wordt doorlopend geactualiseerd met van belang zijnde informatie over onze gemeente, met de opname van de kerkdiensten die hebben plaatsgevonden, met het rooster van kerkdiensten, enz.
- Aan het begin van het winterseizoen zal een uitgave plaatsvinden met een overzicht van alle activiteiten voor het komende winterseizoen

 
terug