Zondag 23 december 2018 Zondag 23 december 2018

Voorbereiding

Eerste lied Psalm 80: 1 en 2
Stilte en inkeer
Bemoediging en groet

Kyriëgebed, kyriëlied, Gez. 301a
Stilte (i.p.v. Glorialied)
 

Dienst van het woord

Gebed om de opening van het Woord
Met de kinderen
Projectlied
Oudtestamentische lezing: Micha 5: 1 – 4a (lector)
Zingen Gezang 445: 1 en 4
Nieuwtestamentische lezing Lucas 1: 39 - 45
Zingen Gezang 339a

Prediking
Zingen Gez. 152: 1, 7, 9 en 10
 

Dienst van Gaven en Gebeden

Bloemengroet
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Collecten:
1.    Kerk
2.    Stichting De Hoop
 

Heenzending en zegen

Slotlied Gezang 444
Zegen gevolgd door
Gezang 431c
 
terug